Svenska journalister och informatörer 1989

SND-ID: SND 0155

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Ingrid Carlberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Within the report on power ´Maktutredningen´, several studies of the creation of public opinion and its influence on the exercise of power in Sweden were carried out. The purpose of this survey is to describe some key groups within the media and information society. The questionnaire contained questions about social background, education, professional experience and work situation. The central point in the questionnaire was on the judgement of the role of mass media in society. Most of the questions were common to both journalists and public relation officers.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

1. Medlemmar i Svenska Journalistförbundet 2. Informatörer

Tidsdimension

Urvalsmetod

Urvalet av journalister grundas på Svenska Journalistförbundets medlemsregister. I registret undantogs först alla dubbelorganiserade (dvs medlemmar som arbetar som journalister på företag som ej är medieföretag, t ex personaltidningsredaktörer), elever vid journalisthögskolorna och pensionärer. Bland övriga medlemmar, dvs aktiva journalister vid landets samtliga medieföretag, gjordes ett slumpmässigt urval med standardiserade datorrutiner. Bruttourvalet utgjordes av 1 500 journalister. Urvalet av informatörer baseras på offentliga register och matriklar. Informatörerna indelades i åtta undergrupper. Urvalet av företag gjordes med utgångspunkt från maktutredningens storföretagsundersökning. I urvalet ingår de största industriföretagen, bankerna och försäkringsbolagen. Enkäten ställdes till informationschefer i respektive företag. De statliga informatörerna indelas i tre olika delgrupper, nämligen departement (samtliga informationssekreterare), centrala ämbetsverk samt länsstyrelser. Inom den kommunala sektorn ingår informationsansvariga inom de hundra största kommunerna och i samtliga landsting. Urvalet av organisationer utgår från maktutredningens indelning i föreningstyper. I urvalet ingår informationsansvariga inom de fackliga centralorganisationerna, de största fackförbunden, näringslivets största organisationer samt de största organisationerna inom föreningslivet. Urvalet av politiska partier bildas av informationsansvariga inom riksorganisationer och riksdagsgrupper.

Tidsperiod(er) som undersökts

1989-10-30 – 1989-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Petersson, O., & Carlberg, I. (1990) Makten över tanken : en bok om det svenska massmediesamhället. Stockholm: Carlssons.
Libris | Google Books
ISBN: 9789177983521

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svenska journalister och informatörer 1989

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Olof Petersson, Ingrid Carlberg. Uppsala universitet (1998). Svenska journalister och informatörer 1989. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000977

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Ingrid Carlberg - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-10-30–1989-12-31
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Strukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

376

Antal individer/objekt

1282

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06