Regeringskansliets kontakter 1988

SND-ID: SND 0156

Beskrivning Data och dokumentation

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om regeringskansliets kontakter. Med kontakt avses personlig kontakt med företrädare för till exempel departement, myndighet, organisation, etc. Det kan röra sig om telefonsamtal, sammanträde, brev eller annat slag av kontakt. Undersökningen gäller kontakter i tjänsten och är uppdelad i tio avdelningar: kontakter med statsråd; statssekreterare; departementens tjänstemän; kommittéer, arbetsgrupper, delegationer etc.; myndigheter och andra offentliga organ; riksdagen; partier, organisationer och föreningar; företag; massmedia; och internationella kontakter. Kontakternas frekvens mäts med ett sammanfattande omdöme: hur ofta man under året haft respektive kontakt - i stort sett varje dag, i stort sett varje vecka, i stort sett varje månad, i stort sett en/ett par gånger per år, sällan/aldrig. Dessutom ställdes inledande frågor om den intervjuades tjänsteställning, departementstillhörighet och enhet.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Politiker och tjänstemän i regeringskansliet

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-05-16–1988-07-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Ämnesområde

Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Studier av offentlig förvaltning (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Petersson, O. (1989) Maktens nätverk. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris Google Books
ISBN: 9789177982593

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Regeringskansliets kontakter 1988

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Olof Petersson. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). <em>Regeringskansliets kontakter 1988</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000976">https://doi.org/10.5878/000976</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-05-16–1988-07-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

339

Antal individer/objekt

966

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06