Regeringskansliets kontakter 1988

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om regeringskansliets kontakter. Med kontakt avses personlig kontakt med företrädare för till exempel departement, myndighet, organisation, etc. Det kan röra sig om telefonsamtal, sammanträde, brev eller annat slag av kontakt. Undersökningen gäller kontakter i tjänsten och är uppdelad i tio avdelningar: kontakter med statsråd; statssekreterare; departementens tjänstemän; kommittéer, arbetsgrupper, delegationer etc.; myndigheter och andra offentliga organ; riksdagen; partier, organisationer och föreningar; företag; massmedia; och internationella kontakter. Kontakternas frekvens mäts med ett sammanfattande omdöme: hur ofta man under året haft respektive kontakt - i stort sett varje dag, i stort sett varje vecka, i stort sett varje månad, i stort sett en/ett par gånger per år, sällan/aldrig. Dessutom ställdes inledande frågor om den intervjuades tjänsteställning, departementstillhörighet och enhet.

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0156

Beskrivning:

Denna undersökning ingår som en delundersökning i Maktutredningen och handlar om regeringskansliets kontakter. Med kontakt avses personlig kontakt med företrädare för till exempel departement, myndighet, organisation, etc. Det kan röra sig om telefonsamtal, sammanträde, brev eller annat slag av kontakt. Undersökningen gäller kontakter i tjänsten och är uppdelad i tio avdelningar: kontakter med statsråd; statssekreterare; departementens tjänstemän; kommittéer, arbetsgrupper, delegationer etc.; myndigheter och andra offentliga organ; riksdagen; partier, organisationer och föreningar; företag; massmedia; och internationella kontakter. Kontakternas frekvens mäts med ett sammanfattande omdöme: hur ofta man under året haft respektive kontakt - i stort sett varje dag, i stort sett varje vecka, i stort sett varje månad, i stort sett en/ett par gånger per år, sällan/aldrig. Dessutom ställdes inledande frågor om den intervjuades tjänsteställning, departementstillhörighet och enhet.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1988-05-16 — 1988-07-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Politiker och tjänstemän i regeringskansliet

Tidsdimension:

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Petersson, O. (1989) Maktens nätverk. Stockholm: Carlssons Bokförlag.
Libris Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1995-06-30 doi:10.5878/000976

Regeringskansliets kontakter 1988

Citeringsförslag:

Olof Petersson. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1995). Regeringskansliets kontakter 1988. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000976

Skapare/primärforskare:

Olof Petersson - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-05-16 — 1988-07-01

Datainsamlare: Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

339

Antal individer/objekt:

966

Publicerad: 1991-01-01