Svensk veckopress 1920-1975

SND-ID: SND 0160

Skapare/primärforskare

Roger Bernow - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Torsten Österman - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Beskrivning

Innehållsanalysen omspänner perioden 1920-1975. Varje tidningsnamn som valts ut har granskats med 4 nummer per vart 5:e år. Vissa tidningsnamn som varit särskilt svårtillgängliga bakåt i tiden utgör undantag från 5-års regeln och har endast granskats vart 10:e år (1925, 1935, 1945, osv.) utom åren 1965, 1970 och 1975 då samtliga utvalda tidningsnamn granskats. Urvalet av de 4 numren per år har varit styrt i tiden till som regel vecka 7, 20, 33 och 46. Urvalet har styrts sålunda för att de stora säsongsvariationerna i innehållet skall hållas under kontroll. Sammanlagt har 21 stycken tidningsnamn med tillsammans ca 8500 sidor analyserats. De veckotidningar som innehållsanalyserats, täcker merparten av populärpressutgivningen under undersökningsperioden; såväl vad gäller den sammanlagda upplagan som antalet tidningsnamn. Innehållsanalysen omfattar allt material i varje granskat tidningsexemplar. Varje förekommande artikel har klassificerats med hjälp av närmare 500 samtidigt tillgängliga kodkategorier. Annonser, fiction, fackmaterial etc, har granskats med varje tidningsnummer som undersökningsen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svensk veckopress 1920-1975. Exempel på kännetecken för vad som här definieras som populärpress är att respektive tidskrift skall (1) ha ett allmänt populärt innehåll som är tillgängligt för den breda allmänheten, (2) finnas att köpa fritt i handeln, (3)

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1920-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Bernow, R., & Österman, T. (1979) Svensk veckopress 1920-1975. Stockholm: Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk veckopress 1920-1975

Version 1.1

2013-12-17
https://doi.org/10.5878/001628

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Roger Bernow, Torsten Österman. Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier (2013). Svensk veckopress 1920-1975. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001628

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Roger Bernow - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Torsten Österman - Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kompilering/Syntes
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-01-01
  • Datainsamlare: Forskningsgruppen för samhälls- och informationsstudier
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

381

Antal individer/objekt

7956

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2017-07-11