Dagspressjournalister och utrikesinformationen 1974/1975

SND-ID: SND 0170

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Forskningsprojektet 'Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia' hade som uppdrag att utvärdera en informationskampanj om u-länder i allmänhet och Tanzania i synnerhet. Kampanjen gick under namnet Karibu-projektet. Data samlades in i flera olika undersökningar, varav 'Dagspressjournalister och utrikesinformationen' är en.
Avsikten med denna undersökning var att försöka beskriva några viktiga egenskaper hos de människor som inom dagspressen svarar för utbudet av utrikesmaterial. Genom förfrågan till 36 slumpmässigt utvalda dagstidningar insamlades uppgifter om vilka personer, förutom chefredaktörer, som arbetade med utrikesmaterial, antingen som journalister eller som redigerare.
Frågorna gällde respondentens bakgrund; regelbunden tidnings- och tidskriftsläsning; en händelses nyhetsvärde; problem vid arbete med artiklar om u-länder; möjlighet att skaffa kunskaper genom massmedia; åsikter om nyhetsförmedling; tidningens målsättning med urvalet av u-landsmaterial; faktorer som kan medföra ett hot mot framtiden; hjälp till fatt

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för arkeologi och antik historia

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer inom dagspressen som arbetar med utrikesmaterial

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-11-01 – 1975-02-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Hedman, L. (1978) Svenskarna och u-hjälpen. En studie av den svenska allmänheten, lokala opinionsbildare och journalister. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Swedish public opinion on development aid. A study of the Swedish public, local opinion-makers and journalists; with a summary in English). ISBN: 91-554-0829-X.
Libris | Swepub | Google Books | Till lärosätets (uu) databas
ISBN: 915540829X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Dagspressjournalister och utrikesinformationen 1974/1975

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lowe Hedman. Uppsala universitet (1989). Dagspressjournalister och utrikesinformationen 1974/1975. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000884

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-01–1975-02-01
  • Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

173

Antal individer/objekt

189

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06