Dagspressjournalister och utrikesinformationen 1974/1975

Beställ data

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning

Forskningsprojektet 'Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia' hade som uppdrag att utvärdera en informationskampanj om u-länder i allmänhet och Tanzania i synnerhet. Kampanjen gick under namnet Karibu-projektet. Data samlades in i flera olika undersökningar, varav 'Dagspressjournalister och utrikesinformationen' är en.
Avsikten med denna undersökning var att försöka beskriva några viktiga egenskaper hos de människor som inom dagspressen svarar för utbudet av utrikesmaterial. Genom förfrågan till 36 slumpmässigt utvalda dagstidningar insamlades uppgifter om vilka personer, förutom chefredaktörer, som arbetade med utrikesmaterial, antingen som journalister eller som redigerare.
Frågorna gällde respondentens bakgrund; regelbunden tidnings- och tidskriftsläsning; en händelses nyhetsvärde; problem vid arbete med artiklar om u-länder; möjlighet att skaffa kunskaper genom massmedia; åsikter om nyhetsförmedling; tidningens målsättning med urvalet av u-landsmaterial; faktorer som kan medföra ett hot mot framtiden; hjälp till fatt

... Visa mer..

Ämnesområde

Media, Informationssamhället, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare

SND-ID: SND 0170

Beskrivning

Forskningsprojektet 'Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia' hade som uppdrag att utvärdera en informationskampanj om u-länder i allmänhet och Tanzania i synnerhet. Kampanjen gick under namnet Karibu-projektet. Data samlades in i flera olika undersökningar, varav 'Dagspressjournalister och utrikesinformationen' är en.
Avsikten med denna undersökning var att försöka beskriva några viktiga egenskaper hos de människor som inom dagspressen svarar för utbudet av utrikesmaterial. Genom förfrågan till 36 slumpmässigt utvalda dagstidningar insamlades uppgifter om vilka personer, förutom chefredaktörer, som arbetade med utrikesmaterial, antingen som journalister eller som redigerare.
Frågorna gällde respondentens bakgrund; regelbunden tidnings- och tidskriftsläsning; en händelses nyhetsvärde; problem vid arbete med artiklar om u-länder; möjlighet att skaffa kunskaper genom massmedia; åsikter om nyhetsförmedling; tidningens målsättning med urvalet av u-landsmaterial; faktorer som kan medföra ett hot mot framtiden; hjälp till fatt

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1974-11-01 — 1975-02-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet

Population

Personer inom dagspressen som arbetar med utrikesmaterial

Tidsdimension

Data innefattar personuppgifter

Nej

Ämnesområde

Media, Informationssamhället, Internationell politik och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Hedman, L. (1978) Svenskarna och u-hjälpen. En studie av den svenska allmänheten, lokala opinionsbildare och journalister. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Swedish public opinion on development aid. A study of the Swedish public, local opinion-makers and journalists; with a summary in English). ISBN: 91-554-0829-X.
Libris Swepub Google Books Till lärosätets (uu) databas
ISBN: 915540829X

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Ladda ner citering

Dagspressjournalister och utrikesinformationen 1974/1975

Citering

Lowe Hedman. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1989). <em>Dagspressjournalister och utrikesinformationen 1974/1975</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/000884">https://doi.org/10.5878/000884</a>

Skapare/primärforskare

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-01 — 1975-02-01

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

173

Antal individer/objekt

189

Publicerad: 1983-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06