Dagspressjournalister och utrikesinformationen 1974/1975

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Beskrivning:

Forskningsprojektet 'Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia' hade som uppdrag att utvärdera en informationskampanj om u-länder i allmänhet och Tanzania i synnerhet. Kampanjen gick under namnet Karibu-projektet. Data samlades in i flera olika undersökningar, varav 'Dagspressjournalister och utrikesinformationen' är en.
Avsikten med denna undersökning var att försöka beskriva några viktiga egenskaper hos de människor som inom dagspressen svarar för utbudet av utrikesmaterial. Genom förfrågan till 36 slumpmässigt utvalda dagstidningar insamlades uppgifter om vilka personer, förutom chefredaktörer, som arbetade med utrikesmaterial, antingen som journalister eller som redigerare.
Frågorna gällde respondentens bakgrund; regelbunden tidnings- och tidskriftsläsning; en händelses nyhetsvärde; problem vid arbete med artiklar om u-länder; möjlighet att skaffa kunskaper genom massmedia; åsikter om nyhetsförmedling; tidningens målsättning med urvalet av u-landsmaterial; faktorer som kan medföra ett hot mot framtiden; hjälp till fatt

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Lowe Hedman - Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Identifierare:

SND-ID: SND 0170

Beskrivning:

Forskningsprojektet 'Informationsstrategier - Analys och utvärdering av försök med spridning av u-landsinformation genom multimedia' hade som uppdrag att utvärdera en informationskampanj om u-länder i allmänhet och Tanzania i synnerhet. Kampanjen gick under namnet Karibu-projektet. Data samlades in i flera olika undersökningar, varav 'Dagspressjournalister och utrikesinformationen' är en.
Avsikten med denna undersökning var att försöka beskriva några viktiga egenskaper hos de människor som inom dagspressen svarar för utbudet av utrikesmaterial. Genom förfrågan till 36 slumpmässigt utvalda dagstidningar insamlades uppgifter om vilka personer, förutom chefredaktörer, som arbetade med utrikesmaterial, antingen som journalister eller som redigerare.
Frågorna gällde respondentens bakgrund; regelbunden tidnings- och tidskriftsläsning; en händelses nyhetsvärde; problem vid arbete med artiklar om u-länder; möjlighet att skaffa kunskaper genom massmedia; åsikter om nyhetsförmedling; tidningens målsättning med urvalet av u-landsmaterial; faktorer som kan medföra ett hot mot framtiden; hjälp till fatt

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1974-11-01 — 1975-02-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer inom dagspressen som arbetar med utrikesmaterial

Tidsdimension:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hedman, L. (1978) Svenskarna och u-hjälpen. En studie av den svenska allmänheten, lokala opinionsbildare och journalister. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. (Swedish public opinion on development aid. A study of the Swedish public, local opinion-makers and journalists; with a summary in English). ISBN: 91-554-0829-X.
Libris Swepub Google Books Till lärosätets (uu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1989-02-01 doi:10.5878/000884

Tillgänglig dokumentation:

Dagspressjournalister och utrikesinformationen 1974/1975

Citering:

Lowe Hedman. Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia (1989). Dagspressjournalister och utrikesinformationen 1974/1975. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000884

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Telefonintervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1974-11-01 — 1975-02-01

Datainsamlare: Uppsala universitet, Institutionen för arkeologi och antik historia

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

173

Antal individer/objekt:

189