Folkomröstningsundersökningen 1980

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Den 23 mars 1980 genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Omröstningen gällde tre alternativ som kortfattat kan beskrivas: Alternativ 1 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Alternativ 2 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Alternativ 3 - Nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av de sex reaktorer som är i drift inom högst 10 år.

Folkomröstningsundersökningen 1980 omfattar flera olika intervjustudier med väljare före, under och efter 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Den undersökning som presenteras här är huvudundersökningen, dvs den kampanjstudie som gjordes under våren 1980. Folkomröstningsundersökningens postenkät sk

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Hans Nordlöf - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0203

Alternativ titel:

FU80

Syfte:

Förklara varför väljare röstar som de gör och varför val slutar som de gör. Spåra och följa trender i svensk valdemokrati och göra jämförelser med utvecklingen i andra länder.

Beskrivning:

Den 23 mars 1980 genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Omröstningen gällde tre alternativ som kortfattat kan beskrivas: Alternativ 1 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Alternativ 2 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Alternativ 3 - Nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av de sex reaktorer som är i drift inom högst 10 år.

Folkomröstningsundersökningen 1980 omfattar flera olika intervjustudier med väljare före, under och efter 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Den undersökning som presenteras här är huvudundersökningen, dvs den kampanjstudie som gjordes under våren 1980. Folkomröstningsundersökningens postenkät sk

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1980-01-21

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Län

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i folkomröstningen 1980

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Finansiering:

Riksdagen

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber. ISBN: 91-38-90483-7.
Libris Google Books

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Stockholm: Statistiska centralbyrån.
Google Books

Holmberg, S., Nordlöf, H., & Gilljam, M. (1985) Folkomröstningsundersökningen 1980 : teknisk rapport. Stockholm: Statistiska centralbyrån. ISSN 0347-9366 ; 7.

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Statsvetenskapliga institutionen. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris

Holmberg, Sören & Asp, Kent (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Göteborg: Statsvetenskapliga inst.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1987-11-04 doi:10.5878/000912

Tillgänglig dokumentation:

Folkomröstningsundersökningen 1980

Citering:

Sören Holmberg, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1987). Folkomröstningsundersökningen 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000912

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-21

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Variabler:

357

Antal individer/objekt:

1971