Folkomröstningsundersökningen 1980

SND-ID: SND 0203

Den här studien är en del av samlingen Svensk valundersökning - Folkomröstningar

Alternativ titel

FU80

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Den 23 mars 1980 genomfördes i Sverige en folkomröstning i kärnkraftsfrågan. Omröstningen gällde tre alternativ som kortfattat kan beskrivas: Alternativ 1 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Alternativ 2 - Kärnkraften skall avvecklas i den takt som är möjlig. Endast de 12 kärnkraftsreaktorer i drift, färdiga eller under arbete skall användas. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Kärnkraftverk och andra framtida anläggningar för produktion av elektrisk kraft av betydelse skall ägas av stat och kommun. Alternativ 3 - Nej till fortsatt utbyggnad av kärnkraften. Avveckling av de sex reaktorer som är i drift inom högst 10 år.

Folkomröstningsundersökningen 1980 omfattar flera olika intervjustudier med väljare före, under och efter 1980 års folkomröstning om kärnkraften. Den undersökning som presenteras här är huvudundersökningen, dvs den kampanjstudie som gjordes under våren 1980. Folkomröstningsundersökningens postenkät sk

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Medverkande

Mikael Gilljam - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Hans Nordlöf - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Riksdagen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-80 år, bosatta i Sverige och röstberättigade i folkomröstningen 1980

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-01-21

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Miljö och naturvård, Energi och naturresurser, Politiska beteenden och attityder, Val, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Asp, Kent (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Göteborg: Dept. of Political Science

Oscarsson, H. (1998) Den svenska partirymden : Väljarnas uppfattningar av konfliktstrukturen i partisystemet 1956-1996. Göteborg : Department of Political Science. ISBN: 91-628-3000-7.
Libris
ISBN: 91-628-3000-7
ISSN: 0346-5942

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : några resultat från väljar- och mediestudier i samband med 1980 års folkomröstning. Stockholm: Statistics Sweden.
Google Books

Holmberg, S., & Asp, K. (1984) Kampen om kärnkraften : en bok om väljare, massmedier och folkomröstningen 1980. Stockholm: Liber. ISBN: 91-38-90483-7.
Libris | Google Books
ISBN: 91-38-90483-7
ISSN: 0347-9366

Holmberg, S., Nordlöf, H., & Gilljam, M. (1985) Folkomröstningsundersökningen 1980 : teknisk rapport. Stockholm: Statistics Sweden. ISSN 0347-9366 ; 7.
ISSN: 0347-9366

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Folkomröstningsundersökningen 1980

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Sören Holmberg, Statistiska centralbyrån. Göteborgs universitet (1987). Folkomröstningsundersökningen 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000912

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-01-21
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa, Befolkningsgrupp

Variabler

357

Antal individer/objekt

1971

Publicerad: 1986-01-01
Senast uppdaterad: 2019-09-11