Svenska valdata: Förbudsomröstningen 1922

SND-ID: SND 0259

Den här studien är en del av samlingen Svenska valdata

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Beskrivning

Den 27 augusti 1922 hölls i Sverige en rådgivande folkomröstning om alkoholförbud. Den av riksdagen tillsatta Nykterhetskommittén hade uppsatt ett krav på minst 60% röster för att förbudet skulle införas. Detta uppnåddes ej och folkomröstningen lämnades utan åtgärd och frågan avfördes från riksdagen. I samband med arbetet inom projektet 'Politiska förändringsprocesser ur regionalt perspektiv', framkom behovet att registrera förbudsomröstningen 1922. Tidigare har endast några artiklar sammanställts med statistiska uppgifter hämtade från folkomröstningen. Hela källmaterialet fanns odokumenterat på Riksarkivet. Genom benäget tillstånd av Landsarkivet i Göteborg fick SSD tillgång till materialet och registrerade uppgifterna sommaren 1989. Varje länsstyrelse hade gjort en sammanställning över resultatet i respektive valkrets. I denna sammanställning fanns också antalet poströster inräknade, eftersom de endast finns noterade länsvis. Dessa sammanställningar har utgjort underlag vid registreringen.

I samband med folkomröstningen beslutade riksdagen att särskilda röstsammanräkningar skulle göras fö

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Swedish electoral areas

Tidsdimension

Urvalsmetod

Hela populationen/total räkning

Tidsperiod(er) som undersökts

1922-08-27

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer
Dataset
Förbudsomröstningen 1922

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Lennart Brantgärde. Göteborgs universitet (1998). Förbudsomröstningen 1922. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/000957

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Brantgärde - Göteborgs universitet, Svensk samhällsvetenskaplig datatjänst

Variabler

27

Antal individer/objekt

2576

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05