Världsbildsundersökningen

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning:

Syftet med undersökningen var att försöka klarlägga den bild av omvärlden som förmedlats av dagspressen i Sverige vid olika tidpunkter. Då tidningarna som medium vänder sig till ett massauditorium och försöker tillgodose detta auditoriums intressen kan det också antagas att massmedias bild av omvärlden i någon mån svarar mot auditoriets världsbild vid olika tidpunkter. Det bedömdes som lämpligt att välja ut ett sample av 6 perioder representerande var sitt kalenderår.
Den undersökningsmetod som valts för VB-projektet är systematisk innehållsanalys. Som analysenhet har valts enskild tidningsartikel. Visst enhetligt material på samma sida behandlas dock som en analysenhet. Exempelvis klumpas alla annonser på samma sida till en enhet. Nöjesnytt, sportnytt och insändare är andra exempel.
Mätenhet är spaltcentimeter. Minimigränsen för en analysenhet är tre centimeter. Det innebär att artiklar som är mindre än tre spaltcentimeter utelämnats. Undersökningsmaterialet består av tidningarnas ordinarie innehåll. Extrabilagor eller specialbilagor ingår ej.

Skapare/primärforskare:

Jörgen Westerståhl - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0260

Beskrivning:

Syftet med undersökningen var att försöka klarlägga den bild av omvärlden som förmedlats av dagspressen i Sverige vid olika tidpunkter. Då tidningarna som medium vänder sig till ett massauditorium och försöker tillgodose detta auditoriums intressen kan det också antagas att massmedias bild av omvärlden i någon mån svarar mot auditoriets världsbild vid olika tidpunkter. Det bedömdes som lämpligt att välja ut ett sample av 6 perioder representerande var sitt kalenderår.
Den undersökningsmetod som valts för VB-projektet är systematisk innehållsanalys. Som analysenhet har valts enskild tidningsartikel. Visst enhetligt material på samma sida behandlas dock som en analysenhet. Exempelvis klumpas alla annonser på samma sida till en enhet. Nöjesnytt, sportnytt och insändare är andra exempel.
Mätenhet är spaltcentimeter. Minimigränsen för en analysenhet är tre centimeter. Det innebär att artiklar som är mindre än tre spaltcentimeter utelämnats. Undersökningsmaterialet består av tidningarnas ordinarie innehåll. Extrabilagor eller specialbilagor ingår ej.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1912-01-01 — 1912-12-31

1924-01-01 — 1924-12-31

1936-01-01 — 1936-12-31

1948-01-01 — 1948-12-31

1960-01-01 — 1960-12-31

1972-01-01 — 1972-12-31

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Tidningsartiklar

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Urvalsförfarandet omfattar tre olika steg:
1) Urval av tidsperioder. Det bedömdes som lämpligt att välja ut ett sample av 6 perioder representerande var sitt kalenderår. Detta sample skulle väljas från en tidsperiod omfattande åren 1901-1972. För att bland annat undvika ett urval som innefattar ett sample från något av de båda världskrigen kom undersökningens urvalsperiod att bestå av åren 1912, 1924, 1936, 1948, 1960 och 1972. Betydande händelser under dessa år var: 1912 - Krigsaktiviteter på Balkanhalvön, Titanic sjönk efter en kollision med ett isberg, insamling till en ny pansarbåt i Sverige. 1924 - Ny regering i Sverige, Branting efterträdde Trygger. Spänningar mellan Tyskland och Frankrike. 1936 - Inbördeskriget i Spanien, krig mellan Italien och Abessinien, tysk ockupation av Saar-området. 1948 - Pragkuppen, sovjetisk blockad av Berlin, krig mellan Israel och Arabstaterna. 1960 - U2-affären, Kongo-krisen. 1972 - Vietnamkriget, Nixons besök i Sovjet och Kina, icke-våldsavtal mellan Bonn och Moskva. Under fyra av undersökningsåren ägde riksdagsmannaval rum i Sverige.
2) Urval av geograf

... Visa mer..

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000950

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0260-001

Världsbildsundersökningen 1912

Citering:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1912. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000950

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

5464

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000951

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0260-002

Världsbildsundersökningen 1924

Citering:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1924. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000951

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

6810

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000952

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0260-003

Världsbildsundersökningen 1936

Citering:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1936. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000952

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

7861

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000953

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0260-004

Världsbildsundersökningen 1948

Citering:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1948. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000953

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

8882

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000954

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0260-005

Världsbildsundersökningen 1960

Citering:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1960. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000954

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

9947

Version 1.0:

1991-03-01 doi:10.5878/000955

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0260-006

Världsbildsundersökningen 1972

Citering:

Jörgen Westerståhl. Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen (1991). Världsbildsundersökningen 1972. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000955

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

58

Antal individer/objekt:

11241