Kommunala tjänstemän 1980

SND-ID: SND 0262

Den här studien är en del av samlingen Utvärdering av kommunindelningsreformen

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Undersökningen studerar de kommunala tjänstemännens sociala bakgrund, utbildning, arbetslivserfarenhet och arbetsuppgifter (beredning, beslut, verkställighet). Frågor ställdes om attityder till arbetet, förvaltningens roll, relationen till politiker, demokrati och självstyrelse, makt, konflikter, samt aktuell och framtida politik. Studien vill också visa vilken roll tjänstemännen spelar för beslutsfattandet i olika kommuntyper, om denna roll har förändrats med tjänstemannakårens tillväxt och vad som i så fall förklarar denna förändring, samt vilka effekter eventuella förändringar har fått för möjligheten till lokal politisk styrning och kontroll.
Undersökningen ingår som en delstudie i forskningsprogrammet 'Den kommunala självstyrelsen - en utvärdering av kommunindelningsreformen'.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Local government officers

Tidsdimension

Urvalsmetod

Urvalet gjordes i de 50 kommuner som ingår i forskningsprojektets kommunurval (se SSD 0100). Målpopulationen begränsades till att avse kommunaltjänstemän på hög nivå och mellannivå som deltar i den kommunala beslutsprocessen från initiativ till beslut och verkställighet. Kommunernas personalbudgetar användes som urvalsram. Vilka befattningar som upptogs i urvalsramen bestämdes utifrån avtalstillhörighet, lönegrad och befattningsbenämning enligt beskrivning följande: Alla anställda på ABT-avtal fördes till en början till urvalsramen under förutsättnint att tjänsterna var placerade i lönegrad 15 (eller motsvarande) och däröver. Den senare gränsen motsvarar i stort gränsen mellan kanslister och assistenter av olika slag och antogs kunna diskriminera mellan tjänstemän med självständiga beslutsfunktioner (handläggare) och beredande tjänstemän respektive sådana med mer rutinmässiga administrativa uppgifter. Vidare fördes till urvalsramen endast befattningar med minst 50% sysselsättningsgrad. Till urvalsramen fördes också skolledare (som ej tillhör ABT avatalet). Från urvalsramen avfördes ett antal befattningskategorier som redan från början kunde förutsättas ej vara administrativa till sin karaktär. Tre huvudgrupper av sådana tjänster kan urskiljas: 1) ´Lärare´ (musiklärare, förskollärare, fritidspedagog). 2) ´Vårdpersonal´ (hemvårdare, sjukgymnast, barnsamarit, skolsköterska, skolläkare, personalläkare, fotvårdare). 3) ´Lägre teknisk personal´ (brandförman, maskinist, vaktmästare, badmästare, hamnmästare). Urvalsramen gjordes medvetet vid för att undvika att ´missa´ tjänster med administrativa uppgifter. Den på ovan nämnda sätt definierade urvalsramen kom i de 50 kommunerna att sammanlagt omfatta 6 633 tjänster fördelade på inte mindre än 484 olika tjänstebenämningar.

Tidsperiod(er) som undersökts

1980-05-26 – 1980-12-15

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Arbetsförhållanden, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Wallin, G., Bäck, H., & Tabor, M. (1981) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalpolitikerna : rekrytering, arbetsförhållanden, funktioner : Del 1 (Ds Kn 1981:17). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-06537-1.
Libris
ISBN: 91-38-06537-1
ISSN: 0346-5721

Strömberg, L., & Norell, P-O. (1982) Rapport från kommunaldemokratiska forskningsgruppen. Kommunalförvaltningen (Ds Kn 1982:8). Stockholm : LiberFörlag/Allmänna förl. ISBN: 91-38-72589-4.
Libris
ISBN: 91-38-72589-4
ISSN: 0346-5721

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kommunala tjänstemän 1980

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lars Strömberg. Göteborgs universitet (1997). Kommunala tjänstemän 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001073

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1980-05-26–1980-12-15
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Variablerna 20-22.

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05