Journalist 1989

SND-ID: SND 0273

Den här studien är en del av samlingen Journalistundersökningarna

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

1989 genomfördes undersökningen Journalist 1989 som en del av forskningsprojektet 'Publicistisk sed'. Syftet med undersökningen var att få en genomlysning av den svenska journalistkåren vad gäller social sammansättning, synen på den journalistiska yrkesrollen, synen på den egna arbetsplatsens sätt att fungera, synen på medier och journalistik samt synen på press- och yrkesetik.

Frågorna i studien omfattade sex sammanhängande frågeblock: Arbete, yrkesroll och yrkesregler; Massmediekonsumtion och bedömning av mediernas nyhetsbevakning; Syn på massmedier och samhälle; Mediernas uppgifter i samhället; Synen på pressetiska regler; samt bakgrundsfrågor. 1989 års undersökning har följts upp 1994, 1995, 2000 samt 2005.

Syfte:

Belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll och arbetssituation, yrkesetiska problem och medieutvecklingen

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1989

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Informationssamhället, Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medie- och kommunikationsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Weibull, Lennart & Asp, Kent (eds.) (1991) Svenska journalister - ett grupporträtt. Stockholm: Tiden.
Libris | Google Books
ISBN: 9789155037376

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Journalist 1989

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (2014). Journalist 1989. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002225

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-11-13 – 1999-02-14

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1989-11-13–1990-02-14
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

491

Antal individer/objekt

851

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60%

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2020-09-30