Pressens opinionsnämnd 1916-1987

SND-ID: SND 0276

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Britt Börjeson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

'Pressens Opinionsnämnd' är en del av forskningsprojektet 'Publicistisk Sed' vid Avdelningen för masskommunikation, Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. Arbetet inom projektet påbörjades 1987 under ledning av professor Lennart Weibull. Studien grundas på en genomgång av Pressens Opinionsnämnds och Allmänhetens Pressombudsmans arkiv. Med utgångspunkt från diarier och arkiverade handlingar för varje ärende har uppgifter överförts till ett kodschema för databehandling. Studien är inriktad på de ärenden som inkommit till Pressens Opinionsnämnd och Allmänna Pressombudsman under åren 1916 till 1987. Detta innebär att alla inkomna ärenden kodats, oberoende av om de i formell mening behandlats eller ej. Även de ärenden som avskrivits direkt har således betraktats som en del av utfört arbete.

Totalt har 7 504 ärenden kommit in till Pressens Opinionsnämnd under tiden 1916-1987. Huvuddelen av dessa ärenden har inkommit under den senare delen av perioden. Endast 875 ärenden kom in under perioden 1916-1969. Ett systematiskt urval över hela perioden skulle därför medföra ett alltför

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Hela populationen/total räkning
Totalt har 7 504 ärenden kommit in till Pressens Opinionsnämn under tiden 1916-1987. Huvuddelen av dessa ärenden har inkommit under den senare delen av perioden. Endast 875 ärenden kom in under perioden 1916-1969. Ett systematiskt urval över hela perioden skulle därför medföra ett alltför litet material från den första perioden. Problemet löstes genom en kombination av totalurval och slumpvis urval. Samtliga ärenden inkomna under perioden 1916-1969 kodades. Av de därefter inkomna kodades vart femte ärende. Som utgångspunkt för kodningen har Allmänhetens Pressombudsmans diarium över inkomna ärenden använts. Efter att ha konstaterat att det inte fanns någon inbyggd periodicitet i diariet, beslöts att välja ut vart femte ärende i den ordning de inkommit. För varje år fastställdes en ´startsiffra´ med hjälp av en tärning.

Tidsperiod(er) som undersökts

1916-01-01 – 1987-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

press

Publikationer

Börjesson, B. (1990) Heder och seder - anmälningar till Pressens Opinionsnämnd åren 1916-1987. PM från projektet Publicistisk sed nr 7. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Pressens opinionsnämnd 1916-1987 - Anmälningar

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Britt Börjeson. Göteborgs universitet (1997). Pressens opinionsnämnd 1916-1987 - Anmälningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000922

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Britt Börjeson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1916-01-01–1987-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

40

Antal individer/objekt

2186

Dataset 2
Pressens opinionsnämnd 1916-1987 - Anmälda tidningar

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull, Britt Börjeson. Göteborgs universitet (1997). Pressens opinionsnämnd 1916-1987 - Anmälda tidningar. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001026

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Britt Börjeson - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1916-01-01–1987-12-31
  • Datakälla: Register/handlingar/förteckningar: Administrativa

Variabler

13

Antal individer/objekt

2517

Publicerad: 1991-01-01
Senast uppdaterad: 2019-12-10