Åsikter om ojämlikhet i Sverige 1991

SND-ID: SND 0297

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Undersökningen behandlar svenskarnas attityder till ojämlikhet och är huvudsakligen en replikation av 1987 års modul i International Social Survey Program (ISSP), vilken genomfördes i tio länder. Respondenterna fick bland annat ange hur viktiga man tyckte olika bakgrundsfaktorer är för att ha framgång i livet. Vidare fick man ange sin uppfattning om olika gruppers löner och om löneskillnader i samhället, vilka faktorer som borde påverka lönen, inställning till skatter och hur olika grupper drabbas, och hur stora motsättningar man anser att det finns mellan olika sociala grupper i Sverige. För respondenten finns uppgifter om utbildning, yrke och inkomst samt uppgifter om faderns yrke och en jämförelse mellan det egna och faderns yrke i statushänseende.

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsdragningen skedde ur registret över totalbefolkningen, RTB.

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-04-14 – 1991-07-11

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Inkomster, egendom och investeringar/sparande, Jämlikhet, ojämlikhet och socialt utanförskap, Socialt beteende och attityder, Sociala förhållanden och indikatorer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Attitudes to inequality - a Swedish survey. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.
ISBN: 9179240410

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Åsikter om ojämlikhet i Sverige 1991

Version 1.1

2009-07-17
https://doi.org/10.5878/001534

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet (2009). Åsikter om ojämlikhet i Sverige 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001534

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-02–1991-04
  • Urvalsstorlek: 1498
  • Antal ej svarande: 583
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-04–1991-04
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Bland de som fortfarande inte besvarat enkäten efter två påminnelser drogs ett subsample på 50%. Dessa intervjuades per telefon. Alla respondenter tillhörande subsamplet har tilldelats vikten 2. För att behålla representativiteten hos urvalet bör alla analyser göras med denna vikt. Viktvariabel = V5.

Variabler

101

Antal individer/objekt

749

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

63%

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18