Välfärdsstatsundersökningen 1986

Den här studien är en del av samlingen Välfärdsstatsundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning:

Frågeformuläret som användes vid denna undersökning konstruerades för att fylla olika syften. För det första ville man följa upp några av de fåtaliga frågor som tidigare ställts i andra svenska undersökningar. För det andra var avsikten att fånga både attityder till den allmänna politiska debatten kring välfärdsstaten och åsikter kring mer specifika välfärdspolitiska områden. För det tredje skulle frågeformuläret klargöra attityder till olika aspekter av välfärdspolitiken: vilka områden man ville satsa pengar på, vem man ansåg bäst lämpad att sköta olika tjänster, hur man ville finansiera välfärdspolitiken och om man misstänkte att det förekom missbruk av bidrag och tjänster. Utifrån en teoretisering av olika 'välfärdspolitiska dimensioner' ville man få fram de nyanser och ambivalenser som attityder till välfärdspolitiken kunde innehålla.

Skapare/primärforskare:

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Identifierare:

SND-ID: SND 0304

Alternativ titel:

Åsikter om den offentliga sektorn 1986

Beskrivning:

Frågeformuläret som användes vid denna undersökning konstruerades för att fylla olika syften. För det första ville man följa upp några av de fåtaliga frågor som tidigare ställts i andra svenska undersökningar. För det andra var avsikten att fånga både attityder till den allmänna politiska debatten kring välfärdsstaten och åsikter kring mer specifika välfärdspolitiska områden. För det tredje skulle frågeformuläret klargöra attityder till olika aspekter av välfärdspolitiken: vilka områden man ville satsa pengar på, vem man ansåg bäst lämpad att sköta olika tjänster, hur man ville finansiera välfärdspolitiken och om man misstänkte att det förekom missbruk av bidrag och tjänster. Utifrån en teoretisering av olika 'välfärdspolitiska dimensioner' ville man få fram de nyanser och ambivalenser som attityder till välfärdspolitiken kunde innehålla.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986-04-14 — 1986-07-11

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-74 år

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalsdragningen skedde ur registret över totalbefolkningen, RTB.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Stenberg, K., & Svallfors, S. (1992) Åsikter om den offentliga sektorn. Kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Sociologiska institutionen.

Svallfors, S. (1989) Vem älskar välfärdsstaten? Attityder, organiserade intressen och svensk välfärdspolitik. Lund: Arkiv. ISBN: 91-7924-041-0.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1992-12-01 doi:10.5878/002501

Tillgänglig dokumentation:

Välfärdsstatsundersökningen 1986

Citering:

Stefan Svallfors. Umeå universitet, Sociologiska institutionen (1992). Välfärdsstatsundersökningen 1986. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002501

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-04-14 — 1986-07-11

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

96

Antal individer/objekt:

1003