Skolungdoms förvärvsarbete 1987

SND-ID: SND 0305

Skapare/primärforskare

Bo Blomquist - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Beskrivning

LO-distriktet i Göteborg tog i juni 1986 kontakt med sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Man var intresserad av att få utrett förekomsten av förvärvsarbete på fritiden och under skolloven bland gymnasieungdomar. I första hand skulle förhållandena i Göteborg studeras. Vid fortsatta kontakter utvidgades frågeställningarna till att även omfatta skolungdomars kunskaper om arbetsmarknadens rättigheter och skyldigheter samt hur olika faktorer som skolarbete, ekonomi och konsumtion samspelar med förekomsten av förvärvsarbete.

Frågeformuläret delades ut direkt till eleverna under lektionstid av undersökningsledaren - det tog ungefär en lektionstimma att fylla i dem. I samband med undersökningstillfället presenterades projektet och enkäten både i ett informationsbrev och muntligen. Vid detta tillfälle påpekades det att undersökningen var frivillig och att man svarade helt anonymt. Eleverna hade hela tiden möjlighet att ställa frågor om projektet eller om eventuella tveksamheter och oklarheter i frågeformuläret. Föräldrar till ungdomar som ej var myndiga fick några dagar innan undersökni

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Gymnasieelever i Göteborg.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
I undersökningen har använts ett proportionerligt stratifierat urval med årskurs och linje som stratifieringsvariabler. Urvalet gick till så att proportionerna för varje årskurs på två- respektive treårigt gymnasium räknades ut. Därefter bestämdes proportionerna på varje enskild linje. Med detta som utgångspunkt gjordes ett slumpmässigt urval av linjer i varje årskurs på två- och treårigt gymnasium. Sannolikheten för att en viss linje skulle komma med stod i proportion till dess relativa storlek. En klass togs ut för varje gång en linje utpekades av slumpen. De utvalda klasserna fördelades sedan slumpmässigt på sammanlagt 10 olika gymnasieskolor i Göteborg - antalet skolor som var med begränsades av ekonomiska resurser och de tidsramar man hade att röra sig inom. Skolorna var utvalda med tanke på att uppnå en geografisk spridning av enkäten. I några fall kunde inte slumpmässigheten följas, detta pga att vissa linjer endast fanns på en eller ett fåtal skolor. Urvalet omfattar 28 klasser på 2-årigt gymnasium och 15 klasser på 3-årigt. De olika former av speciallinjer och kurser som finns i gymnasieskolan har inte medtagits i urvalet. På 2-åriga linjer är klasstorleken oftast beräknad till 16 elever och på treåriga till 30.

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-08-01 – 1987-05-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Gymnasial och högre utbildning, Sysselsättning, Ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Blomquist, B. (1988). Skolungdoms förvärvsarbete. En enkätundersökning bland gymnasieungdomar i Göteborg. Göteborg: Department of Sociology.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Skolungdoms förvärvsarbete 1987

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Bo Blomquist. Göteborgs universitet (1993). Skolungdoms förvärvsarbete 1987. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001047

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Bo Blomquist - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-03-01–1987-05-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

115

Antal individer/objekt

673

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06