Skolungdoms förvärvsarbete 1987

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare:

Bo Blomquist - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Beskrivning:

LO-distriktet i Göteborg tog i juni 1986 kontakt med sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Man var intresserad av att få utrett förekomsten av förvärvsarbete på fritiden och under skolloven bland gymnasieungdomar. I första hand skulle förhållandena i Göteborg studeras. Vid fortsatta kontakter utvidgades frågeställningarna till att även omfatta skolungdomars kunskaper om arbetsmarknadens rättigheter och skyldigheter samt hur olika faktorer som skolarbete, ekonomi och konsumtion samspelar med förekomsten av förvärvsarbete.

Frågeformuläret delades ut direkt till eleverna under lektionstid av undersökningsledaren - det tog ungefär en lektionstimma att fylla i dem. I samband med undersökningstillfället presenterades projektet och enkäten både i ett informationsbrev och muntligen. Vid detta tillfälle påpekades det att undersökningen var frivillig och att man svarade helt anonymt. Eleverna hade hela tiden möjlighet att ställa frågor om projektet eller om eventuella tveksamheter och oklarheter i frågeformuläret. Föräldrar till ungdomar som ej var myndiga fick några dagar innan undersökni

... Visa mer..

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning, sysselsättning, ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet:

Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Skapare/primärforskare:

Bo Blomquist - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Identifierare:

SND-ID: SND 0305

Beskrivning:

LO-distriktet i Göteborg tog i juni 1986 kontakt med sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Man var intresserad av att få utrett förekomsten av förvärvsarbete på fritiden och under skolloven bland gymnasieungdomar. I första hand skulle förhållandena i Göteborg studeras. Vid fortsatta kontakter utvidgades frågeställningarna till att även omfatta skolungdomars kunskaper om arbetsmarknadens rättigheter och skyldigheter samt hur olika faktorer som skolarbete, ekonomi och konsumtion samspelar med förekomsten av förvärvsarbete.

Frågeformuläret delades ut direkt till eleverna under lektionstid av undersökningsledaren - det tog ungefär en lektionstimma att fylla i dem. I samband med undersökningstillfället presenterades projektet och enkäten både i ett informationsbrev och muntligen. Vid detta tillfälle påpekades det att undersökningen var frivillig och att man svarade helt anonymt. Eleverna hade hela tiden möjlighet att ställa frågor om projektet eller om eventuella tveksamheter och oklarheter i frågeformuläret. Föräldrar till ungdomar som ej var myndiga fick några dagar innan undersökni

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1986-08-01 — 1987-05-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet:

Population:

Gymnasieelever i Göteborg.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde:

gymnasial och högre utbildning, sysselsättning, ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillgänglig dokumentation:

Ladda ner metadata:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Blomquist, B. (1988). Skolungdoms förvärvsarbete. En enkätundersökning bland gymnasieungdomar i Göteborg. Göteborg: Department of Sociology.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

1993-08-20 doi:10.5878/001047

Skolungdoms förvärvsarbete 1987

Citeringsförslag:

Bo Blomquist. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (1993). <em>Skolungdoms förvärvsarbete 1987</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001047">https://doi.org/10.5878/001047</a>

Skapare/primärforskare:

Bo Blomquist - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-03-01 — 1987-05-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

115

Antal individer/objekt:

673

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06