Skolungdoms förvärvsarbete 1987

order data remove data Beställ data

Skapare/primärforskare

Bo Blomquist - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Beskrivning

LO-distriktet i Göteborg tog i juni 1986 kontakt med sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Man var intresserad av att få utrett förekomsten av förvärvsarbete på fritiden och under skolloven bland gymnasieungdomar. I första hand skulle förhållandena i Göteborg studeras. Vid fortsatta kontakter utvidgades frågeställningarna till att även omfatta skolungdomars kunskaper om arbetsmarknadens rättigheter och skyldigheter samt hur olika faktorer som skolarbete, ekonomi och konsumtion samspelar med förekomsten av förvärvsarbete.

Frågeformuläret delades ut direkt till eleverna under lektionstid av undersökningsledaren - det tog ungefär en lektionstimma att fylla i dem. I samband med undersökningstillfället presenterades projektet och enkäten både i ett informationsbrev och muntligen. Vid detta tillfälle påpekades det att undersökningen var frivillig och att man svarade helt anonymt. Eleverna hade hela tiden möjlighet att ställa frågor om projektet eller om eventuella tveksamheter och oklarheter i frågeformuläret. Föräldrar till ungdomar som ej var myndiga fick några dagar innan undersökni

... Visa mer..

Ämnesområde

Gymnasial och högre utbildning, Sysselsättning, Ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Skapare/primärforskare

Bo Blomquist - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Identifierare

SND-ID: SND 0305

Beskrivning

LO-distriktet i Göteborg tog i juni 1986 kontakt med sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Man var intresserad av att få utrett förekomsten av förvärvsarbete på fritiden och under skolloven bland gymnasieungdomar. I första hand skulle förhållandena i Göteborg studeras. Vid fortsatta kontakter utvidgades frågeställningarna till att även omfatta skolungdomars kunskaper om arbetsmarknadens rättigheter och skyldigheter samt hur olika faktorer som skolarbete, ekonomi och konsumtion samspelar med förekomsten av förvärvsarbete.

Frågeformuläret delades ut direkt till eleverna under lektionstid av undersökningsledaren - det tog ungefär en lektionstimma att fylla i dem. I samband med undersökningstillfället presenterades projektet och enkäten både i ett informationsbrev och muntligen. Vid detta tillfälle påpekades det att undersökningen var frivillig och att man svarade helt anonymt. Eleverna hade hela tiden möjlighet att ställa frågor om projektet eller om eventuella tveksamheter och oklarheter i frågeformuläret. Föräldrar till ungdomar som ej var myndiga fick några dagar innan undersökni

... Visa mer..

Språk

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-08-01 — 1987-05-01

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Analysenhet

Population

Gymnasieelever i Göteborg.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval

Ämnesområde

Gymnasial och högre utbildning, Sysselsättning, Ungdomar (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Tillhörande dokumentation

Ladda ner metadata

Publikationer

Blomquist, B. (1988). Skolungdoms förvärvsarbete. En enkätundersökning bland gymnasieungdomar i Göteborg. Göteborg: Department of Sociology.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0

Skolungdoms förvärvsarbete 1987

Citeringsförslag

Bo Blomquist. Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap (1993). <em>Skolungdoms förvärvsarbete 1987</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001047">https://doi.org/10.5878/001047</a>

Skapare/primärforskare

Bo Blomquist - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Datainsamling

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-03-01 — 1987-05-01

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

115

Antal individer/objekt

673

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06