De arbetslösa och 1930-talskrisen - Hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936

SND-ID: SND 0307

Skapare/primärforskare

Tomas Fürth - Stockholms universitet, Historiska institutionen

Beskrivning

Denna studie är en del av forskningsprojektet 'Kris och krispolitik i Norden under mellankrigstiden', knutet till historiska institutionen vid Stockholms universitet. Stockholm valdes som undersökningsort på grund av sitt differentierade näringsliv och för att stadens komplexa näringsliv var känt sedan tidigare forskning. Tidsperioden 1928-1936 valdes för att man därigenom kom att täcka högkonjunkturerna före och efter 1930-talets depression. Ett systematiskt urval i två omgångar gjordes från Hjälpbyråns nummerregister innehållande 20 073 kort. Av de 988 personer som drogs saknade 666 personer arbete den sista februari 1933. Denna grupp utgör således undersökningens population. Studien behandlar de arbetslösas sociala villkor under 1930-talets depressionsår, vilka som blivit arbetslösa, omständigheterna kring arbetslöshetens inträde, arbetslöshetens inverkan på de drabbades levnadsnivå och möjligheterna att återgå till arbetslivet när krisen börjar övervinnas. Undersökningen innehåller uppgifter om den arbetslöses situation vid fem tillfällen: det år arbetslösheten inträdde, det år arbetslösh

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Riksarkivet

Ansvarig institution/enhet

Historiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Hjälpsökande personer i Stockholm som saknade arbete 1933-02-28.

Tidsperiod(er) som undersökts

1928-01-01 – 1935-12-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Fürth, T. (1979) De arbetslösa och 1930-talskrisen : en kollektivbiografi över hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936(The unemployed and the crises of the nineteen thirties. A collective biography of applicants for unemployment relief in Stockholm 1928-1936; with a summary in English). Stockholm: Stockholms kommunalförvaltning. ISBN: 91-85676-02-0.
Libris | Google Books
ISBN: 91-85676-02-0

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
De arbetslösa och 1930-talskrisen - Hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Tomas Fürth. Riksarkivet (1999). De arbetslösa och 1930-talskrisen - Hjälpsökande arbetslösa i Stockholm 1928-1936. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000919

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Tomas Fürth - Stockholms universitet, Historiska institutionen

Variabler

232

Antal individer/objekt

666

Publicerad: 1992-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06