Svensk arbetsmarknadsutbildning 1981

SND-ID: SND 0440

Skapare/primärforskare

Roger Axelsson - Umeå universitet, Institutionen för nationalekonomi

Beskrivning

Studie av arbetsmarknadsutbildningens effekter på individnivå. Har arbetsmarknadsutbildningen några effekter på i första hand sysselsättning och inkomster, och om så är fallet, i vilken omfattning. Samtliga respondenter fick frågor om civilstånd, byte av bostadsort efter april 1981, sysselsättningssituation 1980-1983 (april), yrke och huvudsaklig arbetsuppgift under samma period samt aktuell sysselsättningssituation. Gruppen som fullföljde utbildningen fick frågor om man arbetar i utbildningsyrket eller liknande, samt om man har haft användning för arbetsmarknadsutbildningen. Personer som antagits till AMU men ej påbörjat utbildningen, fick ange orsaken till att man avstått, och personer som avbröt utbildningen fick bedöma om man haft användning för den del av utbildningen man genomgått. Från register hämtades bland annat uppgifter om hushållets sammansättning, arbetslöshet på A-regionnivå och län fördelat på kön under perioden 1980-1983, samt yrkestillhörighet före utbildning.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för nationalekonomi

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer som fullföljde yrkesinriktade AMS/SÖ-kurser 4:e kvartalet 1981. Jämförelsegrupper: 1) nyanmälda arbetssökande under april 1981, 2) personer antagna till, men som ej påbörjat, yrkesinriktad AMU 1:a halvåret 1981, 3) personer som avbröt yrkesinrikt

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-04-01 – 1981-06-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Yrkesutbildning och praktik, Arbetslöshet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Axelsson, R. (1989) Svensk arbetsmarknadsutbildning : en kvantitativ analys av dess effekter. Umeå Economic Studies No. 197. Umeå: Department of Economics.
ISBN: 91-7174-411-8

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk arbetsmarknadsutbildning 1981

Version 1.0

Citering

Roger Axelsson. Umeå universitet (2007). Svensk arbetsmarknadsutbildning 1981. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002458

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Roger Axelsson - Umeå universitet, Institutionen för nationalekonomi

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-04-01–1981-06-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

103

Antal individer/objekt

3402

Publicerad: 1993-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06