Kvinnor i Sverige 1981 - om familj och arbetsliv

SND-ID: SND 0452

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Beskrivning

Denna undersökning av svenska kvinnor i åldrarna 20-45 år belyser deras syn på familj och arbetsliv. Frågorna delades in i nio avsnitt: Bakgrundsavsnittet beskriver civilstånd, hushållets sammansättning, bostad och uppväxt. Dessutom fick kvinnorna ange om de instämde eller ej i ett antal påståenden om barn och föräldraskap. Utbildning och sysselsättning behandlar bland annat vilken utbildning som genomgåtts, planer på och önskemål om ytterligare utbildning, tidpunkter då man övergått från en sysselsättning till en annan, inställning till deltidsarbete, sköta hushåll och planer på förvärvsarbete efter föräldraledighet. Förvärvsarbetande fick frågor om tidsåtgång för arbetsresor, arbetstidens längd och förläggning. Avsnittet om graviditeter och barnafödande tar bland annat upp om graviditeten var planerad, om man fick vänta länge, om barnet var önskat, om det föddes vid en lämplig tidpunkt och om man haft en eller flera avbrutna graviditeter. Födelsekontrollavsnittet behandlar användning av olika preventivmetoder. Avsnittet om nuvarande samboendeförhållande innehåller frågor om äktenskap och sam

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Statistiska centralbyrån

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Svenska kvinnor födda 1936-1960

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalet gjordes via ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (OSU) med de fem femårskohorterna 1936-40, 1941-45, 1946-50, 1951-55, 1956-60 som strata. Urvalet omfattade totalt knappt 5 000 kvinnor varav 4 300 (87%) medverkade.

Tidsperiod(er) som undersökts

1981-03-01 – 1981-10-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Statistics Sweden (1983) Arbete och barn. Information i prognosfrågor IPF 1983:4. Stockholm: Statistics Sweden.

Statistics Sweden (1984) Att fråga om barn. Teknisk beskrivning av undersökningen Kvinnor i Sverige. Bakgrundsmaterial från Prognosinstitutet 1984:4. Stockholm: Statistics Sweden.

Statistics Sweden (1982) Kvinnor och barn. Information i prognosfrågor IPF 1982:4. Stockholm: Statistics Sweden.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Kvinnor i Sverige 1981 - om familj och arbetsliv

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Statistiska centralbyrån (1995). Kvinnor i Sverige 1981 - om familj och arbetsliv. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002461

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Statistiska centralbyrån

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-03-01–1981-10-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

452

Antal individer/objekt

4300

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06