Kvinnor i Sverige 1981 - om familj och arbetsliv

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Denna undersökning av svenska kvinnor i åldrarna 20-45 år belyser deras syn på familj och arbetsliv. Frågorna delades in i nio avsnitt: Bakgrundsavsnittet beskriver civilstånd, hushållets sammansättning, bostad och uppväxt. Dessutom fick kvinnorna ange om de instämde eller ej i ett antal påståenden om barn och föräldraskap. Utbildning och sysselsättning behandlar bland annat vilken utbildning som genomgåtts, planer på och önskemål om ytterligare utbildning, tidpunkter då man övergått från en sysselsättning till en annan, inställning till deltidsarbete, sköta hushåll och planer på förvärvsarbete efter föräldraledighet. Förvärvsarbetande fick frågor om tidsåtgång för arbetsresor, arbetstidens längd och förläggning. Avsnittet om graviditeter och barnafödande tar bland annat upp om graviditeten var planerad, om man fick vänta länge, om barnet var önskat, om det föddes vid en lämplig tidpunkt och om man haft en eller flera avbrutna graviditeter. Födelsekontrollavsnittet behandlar användning av olika preventivmetoder. Avsnittet om nuvarande samboendeförhållande innehåller frågor om äktenskap och sam

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0452

Beskrivning:

Denna undersökning av svenska kvinnor i åldrarna 20-45 år belyser deras syn på familj och arbetsliv. Frågorna delades in i nio avsnitt: Bakgrundsavsnittet beskriver civilstånd, hushållets sammansättning, bostad och uppväxt. Dessutom fick kvinnorna ange om de instämde eller ej i ett antal påståenden om barn och föräldraskap. Utbildning och sysselsättning behandlar bland annat vilken utbildning som genomgåtts, planer på och önskemål om ytterligare utbildning, tidpunkter då man övergått från en sysselsättning till en annan, inställning till deltidsarbete, sköta hushåll och planer på förvärvsarbete efter föräldraledighet. Förvärvsarbetande fick frågor om tidsåtgång för arbetsresor, arbetstidens längd och förläggning. Avsnittet om graviditeter och barnafödande tar bland annat upp om graviditeten var planerad, om man fick vänta länge, om barnet var önskat, om det föddes vid en lämplig tidpunkt och om man haft en eller flera avbrutna graviditeter. Födelsekontrollavsnittet behandlar användning av olika preventivmetoder. Avsnittet om nuvarande samboendeförhållande innehåller frågor om äktenskap och sam

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1981-03-01 — 1981-10-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Svenska kvinnor födda 1936-1960

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalet gjordes via ett stratifierat obundet slumpmässigt urval (OSU) med de fem femårskohorterna 1936-40, 1941-45, 1946-50, 1951-55, 1956-60 som strata. Urvalet omfattade totalt knappt 5 000 kvinnor varav 4 300 (87%) medverkade.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Statistiska centralbyrån (1982) Kvinnor och barn. Information i prognosfrågor IPF 1982:4. Stockholm: Statistiska Centralbyrån.

Statistiska centralbyrån (1983) Arbete och barn. Information i prognosfrågor IPF 1983:4. Stockholm: Statistiska Centralbyrån.

Statistiska centralbyrån (1984) Att fråga om barn. Teknisk beskrivning av undersökningen Kvinnor i Sverige. Bakgrundsmaterial från Prognosinstitutet 1984:4. Stockholm: Statistiska Centralbyrån.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

1995-12-05 doi:10.5878/002461

Tillgänglig dokumentation:

Kvinnor i Sverige 1981 - om familj och arbetsliv

Citering:

Statistiska centralbyrån (1995). Kvinnor i Sverige 1981 - om familj och arbetsliv. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002461

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1981-03-01 — 1981-10-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

452

Antal individer/objekt:

4300