Opinion '88 - En undersökning om Göteborgarnas inställning till massmedia och samhälle

SND-ID: SND 0471

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

I undersökningen ställs ett antal frågor om massmedia; hur ofta man brukar ta del av olika medier; vilka dagstidningar man läser regelbundet och vilka man prenumererar på; inställning till en ny tidning i Göteborg; inställning till hur olika medier följer de etiska reglerna i sin nyhetsbevakning; hur nyhetsförmedlingen fungerar i dagspress, radio och TV; sammanblandning av redaktionell text och reklam; förekomst av felaktiga och missvisande uppgifter; mest tillförlitlig nyhetskälla; samt betydelsen av att tankar och påståenden uttryckta i massmedia är sanna. Frågor om radio och TV gällde bland annat om man förändrat lyssnandet på lokalradion sedan den börjat sända i egen kanal, inställning till svensk TV:s omorganisering, tillgången till kabel-TV och text-TV och hur ofta man tittat på olika kabel-TV kanaler. I samband med detta ställdes frågor om den lokala kabel-TV kanalen Kållevisionen, vilka typer av program man brukade titta på i Kållevisionen och vilka typer av program en lokal TV-kanal bör innehålla. Andra frågor berörde förtroendet för hur olika samhällsinstitutioner och grupper sköter

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Göteborgs kommun

Tidsperiod(er) som undersökts

1988-04-28 – 1988-05-24

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Göteborg

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Informationssamhället, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Opinion '88 - En undersökning om Göteborgarnas inställning till massmedia och samhälle

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1994). Opinion '88 - En undersökning om Göteborgarnas inställning till massmedia och samhälle. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/000907

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1988-04-28–1988-05-24
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

318

Antal individer/objekt

610

Publicerad: 1994-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06