Läsvanestudien 1992 - Norrbotten

SND-ID: SND 0476

Den här studien är en del av samlingen Läsvanestudien

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

Denna studie ingår i en serie lokala läsarundersökningar som företas inom forskningsprogrammet Dagspresskollegiet. Dessa undersökningar behandlar människors förhållningssätt till dagspress och media i allmänhet och till den lokala morgontidningen i synnerhet. Frågorna tar bland annat upp vilka medier man brukar ta del av och hur ofta man gör detta, vilka dagstidningar man läser, hur man skaffar dem och vilka tidningar man eventuellt haft tidigare samt hur man läser morgontidningar och vilka typer av innehåll man läser. Endast några smärre förändringar av frågeformuleringarna har gjorts jämfört med tidigare undersökningar. Detta gäller frågorna om hur man tar del av olika typer av tidningsinnehåll samt de frågor där läsarna ombads att bedöma de lokala tidningarna utifrån ett antal påståenden.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i kommunerna Luleå och Kiruna

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-09-28 – 1992-11-15

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Luleå kommun, Kiruna kommun

Geografisk beskrivning: Luleå och Kiruna kommuner

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Björkqvist Hellingwerf, K. (1994) Tidningsläsning i Luleå och Kiruna. Presentation av en läsarundersökning. Report no. 34. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Läsvanestudien 1992 - Norrbotten

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Weibull. Göteborgs universitet (1999). Läsvanestudien 1992 - Norrbotten. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002498

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Weibull - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-09-28–1992-11-15
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

434

Antal individer/objekt

714

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06