Kommunalpolitikerundersökningen 1993

Skapare/primärforskare:

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Beskrivning:

Undersökningen ingår i forskningsprogrammet 'Demokrati i förändring' och avsätter i första hand data för delprogrammet om väljare, partier och politiker. Syftet är i första hand att undersöka förändringar i kommunalpolitikernas rolluppfattning och arbetsförhållanden sedan 1980 års motsvarande undersökning Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 (SND 0101). Förändringarna relateras till 'den kommunala nyordningen' i form av 'privatisering' och 'nya demokratiska strukturer'.
Enkäten, som riktade sig till kommunal- och landstingspolitiker, innehöll bakgrundsuppgifter såsom ålder, bostadsort, civilstånd, utbildning, medborgarskap, yrke, hur länge man varit medlem av sitt politiska parti och när man fick sitt första kommunala uppdrag. Andra frågor tar upp allmänhetens inställning till kommunal-/landstingspolitiker, den närmaste omgivningens inställning till det egna engagemanget som politiker och kontakter med allmänhet, massmedia, föreningar, organisationer och företag i kommunala frågor under det senaste året. För ett antal kommunala områden fick respondenten ange om det var angeläget att kommune

... Visa mer..

Nyckelord:

Skapare/primärforskare:

Henry Bäck - Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Identifierare:

SND-ID: SND 0482

Beskrivning:

Undersökningen ingår i forskningsprogrammet 'Demokrati i förändring' och avsätter i första hand data för delprogrammet om väljare, partier och politiker. Syftet är i första hand att undersöka förändringar i kommunalpolitikernas rolluppfattning och arbetsförhållanden sedan 1980 års motsvarande undersökning Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 (SND 0101). Förändringarna relateras till 'den kommunala nyordningen' i form av 'privatisering' och 'nya demokratiska strukturer'.
Enkäten, som riktade sig till kommunal- och landstingspolitiker, innehöll bakgrundsuppgifter såsom ålder, bostadsort, civilstånd, utbildning, medborgarskap, yrke, hur länge man varit medlem av sitt politiska parti och när man fick sitt första kommunala uppdrag. Andra frågor tar upp allmänhetens inställning till kommunal-/landstingspolitiker, den närmaste omgivningens inställning till det egna engagemanget som politiker och kontakter med allmänhet, massmedia, föreningar, organisationer och företag i kommunala frågor under det senaste året. För ett antal kommunala områden fick respondenten ange om det var angeläget att kommune

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-05-01 — 1993-10-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Kommunalt förtroendevalda i Sverige

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: klusterurval
Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalet gjordes i två steg: 1) Klusterurval - 28 primärkommuner och fyra landsting 2) Stratifiering inom valda kommuner. Stratum 1: Ledamöter av fullmäktige, kommun(landstings)styrelse samt ledamöter av kommundelsnämnder (motsvarande) i Ale, Nacka, Västerås samt Askim, Högsbo, Bergsjön och Tuve-Säve. Stratum 2: Övriga. Ur stratum 1 har urvalet dragits med urvalssannolikheten 1 och ur stratum 2 med sannolikheten 0,1. Vikterna är i princip 10*N/n och varierar teoretiskt mellan 10 och 100. De faktiska vikterna har beräknats med hänsyn tagen till det kommunvisa externa bortfallet, och med korrigerade populationsstorlekar. Vikterna i stratum 1 kommer därigenom att variera mellan 10,9 och 16,2 och i stratum 2 mellan 86,7 och 540,0.

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bäck, H. (1995) Att vara kommunalpolitiker på 90-talet : preliminära resultat av 1993 års kommunalpolitikerundersökning. Stockholm: Statsvetenskapliga institutionen.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0482-001

Kommunalpolitikerundersökningen 1993 - Enkätundersökningen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-05-01 — 1993-10-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

323

Antal individer/objekt:

1710

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0482-002

Kommunalpolitikerundersökningen 1993 - Totalundersökningen

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-05-01 — 1993-10-01

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

6236

Antal individer/objekt:

40