Kommunalpolitikerundersökningen 1993

SND-ID: SND 0482

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Beskrivning

Undersökningen ingår i forskningsprogrammet 'Demokrati i förändring' och avsätter i första hand data för delprogrammet om väljare, partier och politiker. Syftet är i första hand att undersöka förändringar i kommunalpolitikernas rolluppfattning och arbetsförhållanden sedan 1980 års motsvarande undersökning Kommunalpolitikerundersökningen 1979-80 (SND 0101). Förändringarna relateras till 'den kommunala nyordningen' i form av 'privatisering' och 'nya demokratiska strukturer'.
Enkäten, som riktade sig till kommunal- och landstingspolitiker, innehöll bakgrundsuppgifter såsom ålder, bostadsort, civilstånd, utbildning, medborgarskap, yrke, hur länge man varit medlem av sitt politiska parti och när man fick sitt första kommunala uppdrag. Andra frågor tar upp allmänhetens inställning till kommunal-/landstingspolitiker, den närmaste omgivningens inställning till det egna engagemanget som politiker och kontakter med allmänhet, massmedia, föreningar, organisationer och företag i kommunala frågor under det senaste året. För ett antal kommunala områden fick respondenten ange om det var angeläget att kommune

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Stockholms universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Kommunalt förtroendevalda i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: klusterurval
Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalet gjordes i två steg: 1) Klusterurval - 28 primärkommuner och fyra landsting 2) Stratifiering inom valda kommuner. Stratum 1: Ledamöter av fullmäktige, kommun(landstings)styrelse samt ledamöter av kommundelsnämnder (motsvarande) i Ale, Nacka, Västerås samt Askim, Högsbo, Bergsjön och Tuve-Säve. Stratum 2: Övriga. Ur stratum 1 har urvalet dragits med urvalssannolikheten 1 och ur stratum 2 med sannolikheten 0,1. Vikterna är i princip 10*N/n och varierar teoretiskt mellan 10 och 100. De faktiska vikterna har beräknats med hänsyn tagen till det kommunvisa externa bortfallet, och med korrigerade populationsstorlekar. Vikterna i stratum 1 kommer därigenom att variera mellan 10,9 och 16,2 och i stratum 2 mellan 86,7 och 540,0.

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-05-01 – 1993-10-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Politiska beteenden och attityder, Regering, politiska system och organisationer (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik

Publikationer

Bäck, H. (1995) Att vara kommunalpolitiker på 90-talet : preliminära resultat av 1993 års kommunalpolitikerundersökning. Stockholm: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Kommunalpolitikerundersökningen 1993 - Enkätundersökningen

Version 1.0

Citering

Henry Bäck. Stockholms universitet (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1993 - Enkätundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/1c1p-a947

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-05-01–1993-10-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

V5=viktvariabel. Vikterna är i princip 10*N/n och varierar teoretiskt mellan 10 och 100. De faktiska vikterna har beräknats med hänsyn taget till det kommunvisa externa bortfallet, och med korrigerade populationsstorlekar. Vikterna i stratum 1 kommer därigenom att variera mellan 10.9 och 16.2 och i stratum 2 mellan 86.7 och 540.0.

Variabler

323

Antal individer/objekt

1710

Dataset 2
Kommunalpolitikerundersökningen 1993 - Totalundersökningen

Version 1.0

Citering

Henry Bäck. Stockholms universitet (1995). Kommunalpolitikerundersökningen 1993 - Totalundersökningen. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/rkyd-m307

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Henry Bäck - Stockholms universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-05-01–1993-10-01
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

V5=viktvariabel. Vikterna är i princip 10*N/n och varierar teoretiskt mellan 10 och 100. De faktiska vikterna har beräknats med hänsyn taget till det kommunvisa externa bortfallet, och med korrigerade populationsstorlekar. Vikterna i stratum 1 kommer därigenom att variera mellan 10.9 och 16.2 och i stratum 2 mellan 86.7 och 540.0.

Variabler

6236

Antal individer/objekt

40

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2021-04-21