Serviceundersökningen: Barnomsorg i fem typkommuner 1993

SND-ID: SND 0486

Skapare/primärforskare

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Beskrivning

Denna studie har genomförts inom ramen för det statsvetenskapliga diciplinprogrammet 'Demokrati i förändring'. Undersökningen genomfördes i de fyra kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå samt i stadsdelen Centrum i Göteborg. Valet av kommuner har gjorts med ut-gångspunkt från den kommungruppsindelning som gjordes för programmets medborgarundersökning, Kommunmedborgarundersökningen 1991.
Undersökningens frågeformulär sändes ut till vårdnadshavare för ett namngivet barn mellan ett och sex år. I hälften av fallen uppmanades kvinnor besvara frågorna och i hälften männen. I de fall där vårdnadshavaren var ensamstående uppmanades denna, oberoende av kön, besvara frågorna.
Enkätfrågorna tar upp hushållets sammansättning; barnets närhet till och umgänge med far- och morföräldrar; typ av barnomsorg; om man har den barnomsorg man önskar och i den omfattning och på de tider man önskar; samt om man står i kö för kommunal barnomsorg i de fall man inte har detta. Till föräldrar med barnomsorgen ordnad utanför hemmet ställdes frågor om förtroende för och kontakter med personalen inom barnomsorgen

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Centrum för forskning om offentlig sektor

Finansiering

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Vårdnadshavare för barn i åldrarna 1-6 år i kommunerna Grästorp, Kävlinge, Lidköping och Luleå, samt stadsdelen Centrum i Göteborg.

Tidsdimension

Tidsperiod(er) som undersökts

1993-11-01 – 1994-05-01

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Kön och könsroller, Familjeliv och äktenskap, Barn, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Johansson, V. (1994) Samhällets omsorgsstruktur under förändring. Politiska beslut som initierar rörelser mellan omsorgsformer i fyra kommuner. Work report. Göteborg: Department of Political Science.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Serviceundersökningen: Barnomsorg i fem typkommuner 1993

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Lennart Nilsson, Lars Strömberg, Vicki Johansson. Göteborgs universitet (1996). Serviceundersökningen: Barnomsorg i fem typkommuner 1993. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002438

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Lennart Nilsson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Lars Strömberg - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Vicki Johansson - Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1993-11-01–1994-05-01
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Centrum för forskning om offentlig sektor
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

225

Antal individer/objekt

1842

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-05