Välfärdsstatsundersökningen 1992

SND-ID: SND 0489

Den här studien är en del av samlingen Välfärdsstatsundersökningarna

Alternativ titel

Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna 1992

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Björn Halleröd - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Rune Åberg - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Denna undersökning om svenska folkets inställning till skatterna finansierades av finansdepartementet genom 'Kommittén för utvärdering av skattereformen' (KUSK). Respondenterna fick för ett antal påståenden, hämtade från den aktuella svenska debatten, ange om man instämde eller ej. Därutöver fick man ange sin inställning till, och erfarenhet av, offentliga utgifter och social service, hur man anser olika verksamheter skall finansieras och vilka som är bäst lämpade att sköta olika verksamheter. Ett antal frågor berör socialförsäkringar och hur ansvaret bör fördelas mellan den enskilde och det offentliga när det gäller att betala dessa försäkringar. Respondenterna fick även ange hur vanligt man tror det är att sociala bidrag och tjänster missbrukas och vilka egna erfarenheter man haft av social service. En serie frågor behandlade åsikter om de svenska skatterna, skattetrycket allmänt och för olika inkomstgrupper, samt inställning till det nya skattesystem som infördes 1991. Socio-ekonomiska bakgrundsuppgifter inkluderar sysselsättning, facklig organisationstillhörighet, utbildning, politisk pref

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering

  • Finansiär: Kommitten för utvärdering av skattereformen
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1992-02-01 – 1992-05-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Ekonomisk politik, offentliga utgifter och intäkter, Välfärdspolitik, Sociala välfärdssystem/-strukturer, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Sundström, E., & Svallfors, S. (1995) Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna : kodbok för maskinläsbar datafil. Umeå: Department of Sociology.

Svallfors, S. (1995) The End of Class Politics? Structural Cleavages and Attitudes to Swedish Welfare Policies. Acta Sociologica, 1995.

Svallfors, S. (1994) Svenskarna och välfärdspolitiken: opinionstrender 1970-93. Häften för kritiska studier, nr 2-3, 1994, s. 39-52.

Svallfors, S. (1994) Farväl till välfärdsstaten? Attityder till svensk välfärdspolitik 1986-92. In Har vi råd att avvara välfärden?. Stockholm: FKF debatt.

Åberg, R. (1993) Århundradets skattereform? Politik och opinion kring 1991 års skattereform. Stockholm: Norstedts.
Libris | Google Books
ISBN: 9789138134856

Svallfors, S. (1995) Den svenska välfärdsopinionen. Välfärdsbulletinen, nr 1, 1995.

Svallfors, S. (1994) Farväl till välfärdsstaten. TLM nr 19, 1994, s. 21-24.

Svallfors, S. (1995) Svenskarna och välfärdspolitiken: opinionstrender 1970-93. Stockholm: TCO.

Eger, M A. Even in Sweden: The effect of immigration on support for welfare state spending. Studentarbete vid Department of Sociology, University of Washington

Svallfors, S. (1995) Den stabila välfärdsopinionen : attityder till svensk välfärdspolitik 1986-1992. Report no 5, project Opinioner kring 1991 års skattereform. Umeå: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Välfärdsstatsundersökningen 1992

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Svarsbenägenheten är relaterad till inkomst. Ju högre inkomst, desto större benägenhet att svara. Svarsbenägenheten är lägre i Stockholm än övriga landet, samt en något lägre svarsfrekvens hos kvinnor och ensamstående. (Sundström & Svallfors: Åsikter om den offentliga sektorn och skatterna. Kodbok för maskinläsbar datafil)

Version 1.0

Citering

Jonas Edlund, Björn Halleröd, Stefan Svallfors, Rune Åberg. Umeå universitet (1995). Välfärdsstatsundersökningen 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002649

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Jonas Edlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Björn Halleröd - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Rune Åberg - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1992-02-01–1992-05-01
  • Instrument: Semistrukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Datainsamlingen genomfördes som en kombination av postenkät och telefonintervju med ett suburval av bortfallet. Bland dem som ännu efter två påminnelser inte besvarat enkäten drogs ett suburval vilket telefonintervjuades. De som ingår i suburvalet skall därför ges en högre vikt i datamaterialet. Viktvariabel = V5.

Variabler

103

Antal individer/objekt

1346

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

76 (vägd)

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2020-02-03