Svensk levnadsstandard 1992

SND-ID: SND 0492

Alternativ titel

SLEV92

Skapare/primärforskare

Björn Halleröd - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Staffan Marklund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Anders Nordlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Mikael Stattin - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Undersökningen har flera syften, men är i första hand ett försök att avgöra vilken konsumtion som en vuxen svensk anser nödvändig för att inte vara fattig. En konsensuell definition av fattigdom betyder i detta sammanhang sådan avsaknad av materiell konsumtion eller resurser som en betydande majoritet av medborgarna anser nödvändig. Syftet är också att koppla frågor kring materiell fattigdom till andra relevanta områden, såsom attityder till arbete, faktiska arbetsförhållanden, subjektiv evaluering av den egna situationen, adaptiva preferenser - dvs i vilken mån människor väljer att förklara sin situation som ett utfall av fritt val snarare än påtvingad nödvändighet - samt attityder till omfördelning, rättvisa och socialpolitik.
Datainsamlingen har skett via ett standardiserat frågeformulär i vilket frågorna strukturerats kring följande huvudteman: Hushållets sammansättning; Bostadssituation; Utbildningsbakgrund och sysselsättningsförhållanden; Arbetsförhållanden och fritid; Syn på egen materiell standard; Attityder till välfärdssamhället, fattigdom och socialbidragstagande; samt Hälsa och soc

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 3

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 20-74 år och bosatta i Sverige

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1995-01-07 – 1995-05-25

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Län

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Halleröd, B., Marklund, S., Nordlund, A., & Stattin, M. (1993) Konsensuell fattigdom - en studie av konsumtion och attityder till konsumtion. Umeå Studies in Sociology No. 104. Umeå: Department of Sociology.
Swepub | Lärosätets databas
ISSN: 1100-3553

Halleröd, B. (1994) Poverty in Sweden: A New Approach to Direct Measurement of Consensual Poverty. Umeå Studies in Sociology No. 106. Umeå: Department of Sociology.
Swepub | Google Books | Till lärosätets (gu) databas

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Svensk levnadsstandard 1992

Tillhörande dokumentation

Beskrivning

Se avsnittet bortfall i Halleröd m.fl: Konsensuell fattigdom

Version 1.0

Citering

Björn Halleröd, Staffan Marklund, Anders Nordlund, Mikael Stattin. Umeå universitet (1997). Svensk levnadsstandard 1992. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002436

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Björn Halleröd - Göteborgs universitet, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Staffan Marklund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Anders Nordlund - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Mikael Stattin - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-01-07–1995-05-25
  • Instrument: Strukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

V375

Variabler

375

Antal individer/objekt

793

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

74%

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06