Den västsvenska SOM-undersökningen 1994

SND-ID: SND 0493

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Väst-SOM 1994

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den tredje studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningens frågeformulär var indelat i sex områden: massmedia; politik och samhälle; Göteborgs kommun; trafik och miljö; fritid och boende; samt bakgrundsfrågor. Huvuddelen av enkätens frågor återfinns även i en eller flera av de tidigare undersökningarna. Nya frågeställningar i 1994 års undersökning tar upp försök att påverka eller förändra kommunal eller landstingskommunal verksamhet, intresse för miljöfrågor, tillgång till och utnyttjande av Miljökatalogen, inställning till vilka miljöfrågor kommunen bör arbeta med och i vilken utsträckning man personligen är beredd att bidra till en bättre miljö. Därutöver ställdes frågor om vilka anläggningar och utflyktsmål man besökt under senaste året, favoritlag i fotboll, vilket färdsätt man senast använde sig av för att ta sig till arbetet/skolan, samt hur man röstat i riksdags- och kommunfullmäktigevalet 1994. Respondenter bosatta i Göteborgs kommun fick frågor om kostnader för kollektivtrafiken, dessutom fick de placera de lokala partierna och ett antal kommunal

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Göteborg eller i en av de elva omkringliggande kommunerna: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1994-10–1995-01

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Miljö och naturvård, Politiska beteenden och attityder, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Nyckelord

inrikespolitik, cors

Publikationer

Nilsson, Lennart (ed.) (1995) Västsvensk horisont : SOM-undersökningen i Västsverige 1994. SOM report no. 14. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-972694-1-7.
Libris SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-1-7
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 1994

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2006). <em>Den västsvenska SOM-undersökningen 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002738">https://doi.org/10.5878/002738</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10-17–1995-01-09
  • Datainsamlare: Långedrags Informationskonsult
  • Urvalsstorlek: 2800
  • Antal svar: 1591
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

445

Antal individer/objekt

1591

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

60.3

Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23