Arbetslivsfonden och arbetet med att förändra svenskt arbetsliv 1990-1995

SND-ID: SND 0494

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Beskrivning

Under åren 1990 till 1995 genomfördes nära 25 000 program för utveckling av arbetsorganisation, kompetens, arbetsmiljö och rehabiliteringsansatser inom svenskt arbetsliv med stöd från Arbetslivsfonden (ALF). Inom ramen för utvärderingsprojektet 'Arbetslivsfonden som förändringsprogram' genomfördes en större enkätundersökning. Undersökningen utfördes av Statistiska Centralbyrån på uppdrag av fonden. Urvalet drogs ur ALF:s projektregister från vintern 1993/94. Projekt som avslutats före 17/2 1993 uteslöts liksom projekt påbörjade efter 31/3 1993. Endast projekt som erhållit minst 26000 kr medtogs. Enkäten innehöll frågor om projektarbetet; vem som bidragit med avgörande initiativ; hur lång tid olika personer och grupper deltagit i fondprojektet; idéer och aktiviteter som diskuterats; hur tiden fördelats på olika områden; kontakter med ALF; förändringar som inträffat sedan fondprojektet kom igång och om dessa beror på projektet; insatser för att få tillbaka långtidssjukskrivna till arbetslivet; personalutbildning; samt aktiviteter som förekom tiden innan fond¬medlen söktes. Studien innehåller äve

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Arbetslivsfonden

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Projekt som erhöll bidrag från Arbetslivsfonden.

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
The sample was drawn from the project register of the Swedish Working Life Fund (winter 1993/1994). Projects closed before February 17 1993 were excluded, as well as projects started after March 31 1993. Only projects receiving 26 000 SEK or more were included. From the remaining 7 574 projects 1 500 were randomly selected with regard taken that there were the same amount of male and female dominated projects.

Tidsperiod(er) som undersökts

1990-01-01 – 1994-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Hälso- och sjukvårdstjänster och -politik, Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer
Dataset
Arbetslivsfonden och arbetet med att förändra svenskt arbetsliv 1990-1995

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Arbetslivsfonden (1995). Arbetslivsfonden och arbetet med att förändra svenskt arbetsliv 1990-1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/b5te-f971

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Arbetslivsfonden

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-02-01–1994-05-01
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp
Publicerad: 1995-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06