Den västsvenska SOM-undersökningen 1995

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den fjärdje studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningens frågeformulär var indelat i sex områden: massmedia; politik och samhälle; Göteborgs kommun; trafik och miljö; fritid och boende; samt bakgrundsfrågor. Huvuddelen av enkätens frågor återfinns även i en eller flera av de tidigare undersökningarna. Nya frågeställningar i 1995 års undersökning tar upp: anledningar till att upphöra med en tidningsprenumeration; förtroende för det sätt på vilket ett antal yrkesgrupper sköter sitt arbete; inställning till den kommunala förvaltningen och de anställda i hemkommunen; inställning till det regionala samarbetet i Västsverige; betydelsen av att engagera sig i frågor på olika nivå i samhället, dvs EU-frågor, rikspolitiska, västsvenska, regionala och kommunala frågor samt frågor på stadsdelsnivå; finansieringen av kollektivtrafiken; inställning till ett antal förslag beträffande miljön i hemkommunen; trafiksäkerhet; läsning av lokala annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter; tid ägnad åt massmedia; olika tidningsinnehålls betydelse; större vec

... Visa mer..

Nyckelord:

Karta:

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0512

Alternativ titel:

Väst-SOM 1995

Syfte:

Studera attityder och beteenden som är knutna till lokala och regionala frågor och företeelser

Beskrivning:

Detta är den fjärdje studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Undersökningens frågeformulär var indelat i sex områden: massmedia; politik och samhälle; Göteborgs kommun; trafik och miljö; fritid och boende; samt bakgrundsfrågor. Huvuddelen av enkätens frågor återfinns även i en eller flera av de tidigare undersökningarna. Nya frågeställningar i 1995 års undersökning tar upp: anledningar till att upphöra med en tidningsprenumeration; förtroende för det sätt på vilket ett antal yrkesgrupper sköter sitt arbete; inställning till den kommunala förvaltningen och de anställda i hemkommunen; inställning till det regionala samarbetet i Västsverige; betydelsen av att engagera sig i frågor på olika nivå i samhället, dvs EU-frågor, rikspolitiska, västsvenska, regionala och kommunala frågor samt frågor på stadsdelsnivå; finansieringen av kollektivtrafiken; inställning till ett antal förslag beträffande miljön i hemkommunen; trafiksäkerhet; läsning av lokala annonsblad eller lokal gratistidning som innehåller nyheter; tid ägnad åt massmedia; olika tidningsinnehålls betydelse; större vec

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1995-10 — 1996-01

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Kommun

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Göteborg eller i en av de elva omkringliggande kommunerna: Ale, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Frågorna 7-9 och 11-15 (Göteborgs-Posten) ingår ej.

Nyckelord:

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Nilsson, Lennart (red.) (1996) Västsvenska perspektiv : SOM-undersökningen Västsverige 1995. SOM-rapport nr 17. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-972694-4-1.
Libris SOM-institutets bokserie

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2006-07-17 doi:10.5878/002737

Den västsvenska SOM-undersökningen 1995

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2006). Den västsvenska SOM-undersökningen 1995. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002737

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1995-10-17 — 1996-01-19

Datainsamlare: Temo

Urvalsstorlek: 2799

Antal svar: 1708

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

384

Antal individer/objekt:

1709

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

65,2%