Trafiksäkerhetsenkäten 1982

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Detta är den andra studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomfördes första gången 1981. Studien är genomförd av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1982 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1982 var svarsfrekvensen 77, 4 procent och urvalet 3 998 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 22 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0552

Alternativ titel:

TS-enkäten 1982

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Beskrivning:

Detta är den andra studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomfördes första gången 1981. Studien är genomförd av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1982 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1982 var svarsfrekvensen 77, 4 procent och urvalet 3 998 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 22 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-10 — 1982-12

Instrument:

TS-enkäten 1982 (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urvalet om 3 998 personer, stratifierat efter åtta åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Version 2.1:

2013-05-08 doi:10.5878/001539

Version 2.0:

2002-06-18 doi:10.5878/000925

Version 1.0:

1996-10-10 doi:10.5878/000924

Tillgänglig dokumentation:

Trafiksäkerhetsenkäten 1982

Citering:

Trafiksäkerhetsverket (2013). Trafiksäkerhetsenkäten 1982. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/001539

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1982-10 — 1982-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1982-10 — 1982-12

Variabler:

113

Antal individer/objekt:

3094

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

77,4%