Trafiksäkerhetsenkäten 1983

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Detta är den tredje studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som utförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1983 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1983 var svarsfrekvensen 75,8 procent och urvalet 3041 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 28 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Ämnesområde:

TRANSPORT OCH RESOR, barn, lagstiftning och rättssystem (CESSDA:s ämnesklassificering)

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0553

Alternativ titel:

TS-enkäten 1983

Syfte:

Ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik

Beskrivning:

Detta är den tredje studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som utförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1983 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1983 var svarsfrekvensen 75,8 procent och urvalet 3041 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 28 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1983-10 — 1983-12

Instrument:

TS-enkäten 1983 (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 3 041 personer, stratifierat efter åtta åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Ämnesområde:

TRANSPORT OCH RESOR, barn, lagstiftning och rättssystem (CESSDA:s ämnesklassificering)

Version 2.1:

2013-05-08 doi:10.5878/001541

Version 2.0:

2009-09-15 doi:10.5878/001538

Version 1.0:

1996-10-10 doi:10.5878/000926

Tillgänglig dokumentation:

Trafiksäkerhetsenkäten 1983

Citering:

Trafiksäkerhetsverket (2013). Trafiksäkerhetsenkäten 1983. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/001541

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1983-10 — 1983-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät med tre skriftliga påminnelser

Tidsperiod(er) som undersökts:

1993-10 — 1993-12

Variabler:

123

Antal individer/objekt:

3041

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

75.8%