Trafiksäkerhetsenkäten 1984

SND-ID: SND 0554

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Alternativ titel

TS-enkäten 1984

Skapare/primärforskare

Trafiksäkerhetsverket

Beskrivning

Detta är den fjärde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1984 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1984 var svarsfrekvensen 79,3 procent och urvalet 3 996 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 30 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urvalet om 3 996 personer , stratifierat efter åtta åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-10 – 1984-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 1984

Tillhörande dokumentation

Version 2.1

... Visa mer..

Citering

Trafiksäkerhetsverket. Trafikverket (2013). Trafiksäkerhetsenkäten 1984. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/001525

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Trafiksäkerhetsverket

Tidsperiod(er) som undersökts

1984-10 – 1984-12

Insamlingsmetod

Postenkät med tre skriftliga påminnelser

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-10–1984-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: TS-enkäten 1984 (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Variabler

120

Antal individer/objekt

3171

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

79.3%

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06