Trafiksäkerhetsenkäten 1984

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Detta är den fjärde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1984 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1984 var svarsfrekvensen 79,3 procent och urvalet 3 996 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 30 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0554

Alternativ titel:

TS-enkäten 1984

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Beskrivning:

Detta är den fjärde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1984 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1984 var svarsfrekvensen 79,3 procent och urvalet 3 996 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 30 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1984-10 — 1984-12

Instrument:

TS-enkäten 1984 (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urvalet om 3 996 personer , stratifierat efter åtta åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Version 2.1:

2013-05-08 doi:10.5878/001525

Version 2.0:

2002-06-18 doi:10.5878/001524

Version 1.0:

1996-10-10 doi:10.5878/001121

Tillgänglig dokumentation:

Trafiksäkerhetsenkäten 1984

Citering:

Trafiksäkerhetsverket (2013). Trafiksäkerhetsenkäten 1984. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/001525

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1984-10 — 1984-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät med tre skriftliga påminnelser

Tidsperiod(er) som undersökts:

1984-10 — 1984-12

Variabler:

120

Antal individer/objekt:

3171

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

79.3%