Trafiksäkerhetsenkäten 1985

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Detta är den femte studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1985 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1985 var svarsfrekvensen 81,1 procent och urvalet 4 737 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år. Åldersgruppen -75 till 84 år fanns inte med föregående år, denna grupp återkommer i framtida studier med fyra till fem års mellanrum.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 30 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfr

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0555

Alternativ titel:

TS-enkäten 1985

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Beskrivning:

Detta är den femte studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1985 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1985 var svarsfrekvensen 81,1 procent och urvalet 4 737 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år. Åldersgruppen -75 till 84 år fanns inte med föregående år, denna grupp återkommer i framtida studier med fyra till fem års mellanrum.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 30 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfr

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985-10 — 1985-12

Instrument:

TS-enkäten 1985 (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 4 737 personer, stratifierat efter sju åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Version 2.1:

2013-05-08 doi:10.5878/001542

Version 2.0:

2006-07-16 doi:10.5878/001523

Version 1.0:

1996-10-10 doi:10.5878/000927

Tillgänglig dokumentation:

Trafiksäkerhetsenkäten 1985

Citering:

Trafiksäkerhetsverket (2013). Trafiksäkerhetsenkäten 1985. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/001542

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1985-10 — 1985-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1985-10 — 1985-12

Variabler:

121

Antal individer/objekt:

3843

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

81.1%