Trafiksäkerhetsenkäten 1986

SND-ID: SND 0556

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

TS-enkäten 1986

Skapare/primärforskare

Trafiksäkerhetsverket

Beskrivning

Detta är den sjätte studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1986 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1986 var svarsfrekvensen 78,2 procent och urvalet 4 243 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 32 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Ansvarig institution/enhet

Trafikverket
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 4 243 personer, stratifierat efter sex åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-10-01–1986-12-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 1986

Tillhörande dokumentation

Version 2.1

... Visa mer..

Citering

Trafiksäkerhetsverket. Trafikverket (2013). <em>Trafiksäkerhetsenkäten 1986</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001500">https://doi.org/10.5878/001500</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Trafiksäkerhetsverket

Tidsperiod(er) som undersökts

1986-10–1986-12

Insamlingsmetod

Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1986-10–1986-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Variabler

120

Antal individer/objekt

3319

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

78.2

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06