Trafiksäkerhetsenkäten 1987

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Detta är den sjunde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1987 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1987 var svarsfrekvensen 78,5 procent och urvalet 4 747 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 31 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0557

Alternativ titel:

TS-enkäten 1987

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Beskrivning:

Detta är den sjunde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har genomförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1987 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1987 var svarsfrekvensen 78,5 procent och urvalet 4 747 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 31 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987-10 — 1987-12

Instrument:

Frågeformulär (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Riksområde

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urvalet om 4 747 personer, stratifierat efter sex åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Version 2.1:

2013-05-08 doi:10.5878/001543

Version 2.0:

2002-06-18 doi:10.5878/000930

Version 1.0:

1996-10-10 doi:10.5878/000929

Tillgänglig dokumentation:

Trafiksäkerhetsenkäten 1987

Citering:

Trafiksäkerhetsverket (2013). Trafiksäkerhetsenkäten 1987. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. https://doi.org/10.5878/001543

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1987-10 — 1987-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1987-10 — 1987-12

Variabler:

121

Antal individer/objekt:

3728

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

78,5