Trafiksäkerhetsenkäten 1990

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Skapare/primärforskare:

Beskrivning:

Detta är den tionde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1990 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1990 var svarsfrekvensen 77,9 procent och urvalet 5 595 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år. Åldersgruppen -75 till 84 år återkommer i studien sedan 1985 med fyra till fem års mellanrum.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 29 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Identifierare:

SND-ID: SND 0560

Alternativ titel:

TS-enkäten 1990

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Beskrivning:

Detta är den tionde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket, som 1990 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1990 var svarsfrekvensen 77,9 procent och urvalet 5 595 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år. Åldersgruppen -75 till 84 år återkommer i studien sedan 1985 med fyra till fem års mellanrum.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 29 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-10 — 1990-12

Instrument:

Frågeformulär (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 5 595 personer, stratifierat efter sju åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).

Version 2.0:

2002-06-18 doi:10.5878/000934

Version 1.0:

1996-10-10 doi:10.5878/000933

Tillgänglig dokumentation:

Trafiksäkerhetsenkäten 1990

Citering:

Trafiksäkerhetsverket (2002). Trafiksäkerhetsenkäten 1990. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/000934

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1990-10 — 1990-12

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1990-10 — 1990-12

Variabler:

133

Antal individer/objekt:

4358

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

77,9