Trafiksäkerhetsenkäten 1994

SND-ID: SND 0564

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

TS-enkäten 1994

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

Detta är den fjortonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1994 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1994 var svarsfrekvensen 79,4 procent och urvalet 5985 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 31 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Ansvarig institution/enhet

Trafikverket
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-75 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Urvalet, stratifierat efter Vägverkets sju regioner och sex åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB). I efterhand gjordes en efterstratifiering för kön. Totalt urval: 5 985 slumpmässigt utvalda personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1994-10–1994-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 1994

Tillhörande dokumentation

Version 2.1

... Visa mer..

Citering

Vägverket. Trafikverket (2013). <em>Trafiksäkerhetsenkäten 1994</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 2.1. <a href="https://doi.org/10.5878/001521">https://doi.org/10.5878/001521</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Vägverket

Tidsperiod(er) som undersökts

1994-10–1994-12

Insamlingsmetod

Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-10–1994-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Variabler

125

Antal individer/objekt

4750

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

79.4

Publicerad: 1996-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06