Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn mellan 4 och 10 år

SND-ID: SND 0566

Skapare/primärforskare

Barbro Eneskär

Beskrivning

Projektet har insamlat data dels om uttal, ordkunskap och meningsbyggnad hos ca 250 svenska barn vid 4, 6, 8 och 10 års ålder, dels om samma barns läs- och skrivprestationer från slutet av årskurs 1 och början av årskurs 4. Dessutom finns en mängd sk bakgrundsdata som inhämtats via barnens föräldrar. Dessa bakgrundsdata rör barnens fysiska och psykiska utveckling, socio-ekonomiska förhållanden, verbal stimulering samt intellektuella prestationer. Projektets huvudsyften kan sammanfattas i följande punkter:

1. Beskrivning av ett flertal språkliga beteenden hos barn i olika åldrar, därmed också av den språkliga utvecklingen.

2. Undersökning av samband mellan olika språkliga beteenden.

3. Undersökning av samband mellan språkliga beteenden och bakgrundsvariabler.

4. Undersökning av vilka språkliga beteenden i en viss ålder som är av betydelse för språket i en annan ålder, däri även läs- och skrivfärdigheterna i skolan. Med ledning av resultaten kan eventuellt förslag ges om åtgärder som främjar den språkliga utvecklingen.

4-årsundersökningen genomfördes i samband med den 4-åriga hälsokontr

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan i Malmö

Finansiering 1

  • Finansiär: Åhlénfonden

Finansiering 2

  • Finansiär: Statens råd för samhällsforskning

Finansiering 3

  • Finansiär: Hierta-Retzius' och dr Amundsens fond för sociala ändamål
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Barn födda 1977, bosatta i Malmö, svenska medborgare och talar svenska i hemmat.

Tidsperiod(er) som undersökts

1971-08-01 – 1977-10-31

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Malmö

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Eneskär, B. (1981) Om barns språk vid fyra och sex år : Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn : Del VII: Tidigare talspråk och bakgrund hos en grupp läs- och skrivsvaga elever i årskurs 1/On children's language at four and six. Longitudinal study of certain language abilities by children. Part VII: Case studies of children with reading and writing difficulties in grade 1: Spoken language and background in early age./ Pedagogisk-psykologiska problem. No. 390. Malmö: Malmö

Eneskär, B. (1978) Om barns språk vid fyra och sex år. Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn. Del V: Studier av samband mellan språkfärdigheter. /On children's language at four and six. Longitudinal study of certain language abilities by children. Part V: Studies of interrelations between language abilities./ Pedagogisk-psykologiska problem. No. 339. Malmö: Malmö School of Education.

Eneskär, B. (1978) Children's language at four and six. Lund: CWK Gleerup. ISBN 91-40-04644-3.
Libris | Google Books | Library of Congress
ISBN: 9140046443

Eneskär, B. (1978) Om barns språk vid fyra och sex år : Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn : Del IV: Studier av meningsbyggnaden. /On children's language at four and six. Longitudinal study of certain language abilities by children. Part IV: Studies of sentence construction./ Pedagogisk-psykologiska problem. No. 336. Malmö: Malmö School of Education.

Eneskär, B. (1978) Om barns språk vid fyra och sex år. Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn. Del II: Studier av uttalet. /On children's language at four and six. Longitudinal study of certain language abilities by children. Part II: Studies of articulation./ Pedagogisk-psykologiska problem. No. 331. Malmö: Malmö School of Education.

Eneskär, B. (1979) Om barns språk vid fyra och sex år : Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn : Del VI: Studier av samband mellan språkfärdigheter och bakgrundsfaktorer. /On children's language at four and six. Longitudinal study of certain language abilities by children. Part VI: Studies of interrelations between language abilities and background factors./ Pedagogisk-psykologiska problem. No. 373. Malmö: Malmö School of Education.

Eneskär, B. (1992) Studier av ett test på uttal och ordkunskap för 4-åringar : Testkonstruktion och testdata. /Studies about a test of articulation and vocabulary for 4 year old children./ No. 47. Malmö: Malmö School of Education.

Eneskär, B. (1977) Om barns språk vid fyra och sex år. Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn. Del I: Teori, syfte och metoder. /On children's language at four and six. Longitudinal study of certain language abilities by children. Part I: Theory, aim and methods./ Pedagogisk-psykologiska problem. No. 329. Malmö: Malmö School of Education.

Eneskär, B. (1978) Om barns språk vid fyra och sex år : Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn : Del III: Studier av ordkunskapen. /On children's language at four and six. Longitudinal study of certain language abilities by children. Part III: Studies of vocabulary./ Pedagogisk-psykologiska problem. No. 332. Malmö: Malmö School of Education.

Eneskär, B. (1984) Om barns språk vid fyra och sex år. Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn. Del VIII: Tidigare talspråk och bakgrund hos en grupp elever med goda läs- och skrivfärdigheter i årskurs 1./On children's language at four and six. Longitudinal study of certain language abilities by children. Part VIII: Case studies of children with good reading and writing abilites in grade 1: Spoken language and background in early age./ Pedagogisk-psykologiska problem. No 3

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn mellan 4 och 10 år

Version 1.1

2014-11-19
https://doi.org/10.5878/002255

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Barbro Eneskär. Lunds universitet (2014). Longitudinell undersökning av vissa språkfärdigheter hos barn mellan 4 och 10 år. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002255

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Barbro Eneskär

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1971-08-01–1971-11-30
  • Datainsamlare: Lunds universitet, Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Lärarhögskolan i Malmö
  • Instrument: Strukturerat frågeformulär
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

1016

Antal individer/objekt

252

CLARIN Virtual Collection Registry

Lägg till den här resursen i en virtuell samling

En virtuell samling är kopplad till ett specifikt forskningsändamål och innehåller länkar till dataresurser i olika digitala arkiv. Samlingen är lätt att skapa, få åtkomst till och citera.

Du kan läsa mer om virtuella samlingar på CLARIN:s webbplats

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2017-01-02