Estoniaundersökningen 1994

SND-ID: SND 0569

Skapare/primärforskare

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Undersökningen har genomförts av SIFO på uppdrag av Estoniagruppen vid Svenska kyrkans Forskningssekretariat i Uppsala. Undersökningen gjordes under en tvåveckorsperiod cirka två månader efter färjan M/S Estonias förlisning den 28 september 1994. Fartyget gick under i svår storm under sin färd från estländska Tallinn till Stockholm. Ombord fanns 989 personer varav 852 förolyckades. Olyckan är den största fartygskatastrofen i fredstid i nordiska farvatten genom tiderna. Efter Estonias förlisning gjordes en mängd insatser från olika organisationer för att hjälpa och bistå i den svåra situationen. Undersökningens syfte var att se vilken attityd allmänheten hade till Svenska kyrkan efter dess insatser med anledning av färjekatastrofen. Frågor ställdes om kyrklig aktivitet, känsla av samhörighet med Svenska kyrkan, förändrad uppfattning om Svenska kyrkans roll i samhället efter Estonia-katastrofen och religiösa aktiviteter med anledning av Estonias förlisning. Respondenterna fick även ange sin inställning till ett antal påståenden om de religiösa dimensionerna i samband med Estonia-katastrofen.

Sy

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Lunds universitet

Ansvarig institution/enhet

Teologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15 år och äldre

Tidsdimension

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: klusterurval
Den urvalsmetod som används är ett tvåstegs klusterurval, där man i första steget erhåller ett hushåll. I det andra steget väljs en hushållsmedlem inom varje hushåll. Som urvalsram används senaste utgåvan av telefonkatalogens förteckning över telefonnummer. De 28 katalogdelarna kan relativt väl inordnas i den offentliga statistikens 70 A-regioner. Via Folk- och Bostadsräknings-data erhålles data om antalet hushåll inom respektive A-region. Hushåll utan telefon innefattas ej i urvalet.

Tidsperiod(er) som undersökts

1994-11-14 – 1994-11-24

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Gustafsson, G. & Ahlin, L. (1995). Två undersökningar om Estonia och religionen. Lund: Department of Theology, Lund University.
Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Estoniaundersökningen 1994

Version 1.1

2013-12-19
https://doi.org/10.5878/001633

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Göran Gustafsson. Lunds universitet (2013). Estoniaundersökningen 1994. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001633

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göran Gustafsson - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Tidsperiod(er) som undersökts

1994-11-14 – 1994-11-24

Datainsamling 1

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-11-14–1994-11-17
  • Datainsamlare: SIFO-Ronneby
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Datainsamling 2

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1994-11-21–1994-11-24
  • Datainsamlare: SIFO-Ronneby
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

29

Antal individer/objekt

1974

Publicerad: 1997-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06