Den västsvenska SOM-undersökningen 1996

SND-ID: SND 0590

Den här studien är en del av samlingen De västsvenska SOM-undersökningarna

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

Väst-SOM 1996

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den femte studien i serien SOM-undersökningar genomförda i Västsverige. Brevenkäten var indelad i sex frågeområden: Massmedier; Politik och samhälle; Göteborgs kommun; Trafik och miljö; Fritid; samt Bakgrundsfrågor. Personer bosatta i Göteborgs kommun fick även ange inställning till åtta kommunala politiker samt om man känner till vilken stadsdelsnämnd man tillhör. De flesta frågorna är ställda i en eller flera tidigare Väst-SOM. Nya frågeställningar i 1996 års undersökning tar upp: tankar på att upphöra med tidningsprenumeration; vanor när det gäller TV-tittande; inställning till hur demokratin fungerar i Sverige som helhet samt i den egna kommunen; vilka möjligheter man anser sig ha att vid behov påverka verksamheten inom: hälso- och sjukvård, barnomsorg, skola, äldreomsorg, fritid/kultur, planfrågor och socialtjänsten; om man försökt påverka någon kommunal eller landstingskommunal verksamhet senaste året. Respondenten fick även ange i vilken utsträckning det går att lita på människor i allmänhet samt hur nöjd man är med det liv man lever. Ett antal nyinsatta frågor behandlade hur v

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Göteborgs universitet, SOM-institutet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-80 år bosatta i Göteborg eller i en av de tolv omkringliggande kommunerna: Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö.

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1996-09–1997-01

Geografisk täckning
Ämnesområde och nyckelord
Publikationer

Nilsson, Lennart (ed.) (1997) Nya landskap : SOM-undersökningen Västsverige 1996. SOM report no. 19. Göteborg: SOM-institute. ISBN 91-972694-7-6.
Libris SOM-institutets bokserie
ISBN: 91-972694-7-6
ISSN: 0284-4788

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den västsvenska SOM-undersökningen 1996

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2006). <em>Den västsvenska SOM-undersökningen 1996</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. <a href="https://doi.org/10.5878/002736">https://doi.org/10.5878/002736</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-09-30–1997-01-28
  • Datainsamlare: Gallup
  • Urvalsstorlek: 2900
  • Antal svar: 1807
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

592

Antal individer/objekt

1807

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2020-01-23