Journalist 2000

Den här studien är en del av samlingen Journalistundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning:

Journalist 2000 var den fjärde undersökningen i serien som genomförts vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Den första studien gjordes 1989.

Under de år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Det främsta syftet med journalistundersökningarna är ge en bred belysning av vilka förändringar som ägt rum i journalistkåren under denna omdaning av det svenska medielandskapet. Många frågor i undersökningarna ställs därför på samma sätt som i den första undersökningen från 1989. Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv.

En motsvarande undersökningsserie finns endast i USA.

Skapare/primärforskare:

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Identifierare:

SND-ID: SND 0596

Syfte:

Undersökningen syftar till att belysa hur svenska journalister ser på sig själva och samhället, sin yrkesroll, arbetssituation och medieutvecklingen.

Beskrivning:

Journalist 2000 var den fjärde undersökningen i serien som genomförts vid Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet (JMG). Den första studien gjordes 1989.

Under de år som gått sedan 1989 har det svenska mediesystemet förändrats i grunden. Etermediemonopolet har avskaffats, kommersiell radio och TV har vuxit fram, internet och nya medier har kommit till, arbetssätt har förändrats och påverkats av nya tekniker. Det främsta syftet med journalistundersökningarna är ge en bred belysning av vilka förändringar som ägt rum i journalistkåren under denna omdaning av det svenska medielandskapet. Många frågor i undersökningarna ställs därför på samma sätt som i den första undersökningen från 1989. Den långa undersökningsserien är unik, även i ett internationellt perspektiv.

En motsvarande undersökningsserie finns endast i USA.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000

Instrument:

Frågeformulär (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Land

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska journalister (medlemmar, ej studerande eller pensionärer, i Svenska Journalistförbundet)

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet till 2005 års journaliststudie består av 2000 individer, som obundet slumpmässigt valts ut ur Svenska Journalistförbundets medlemsregister. Urvalet omfattar inte pensionärer, studerandemedlemmar eller informatörer. Det innebär att omkring var åttonde aktiv medlem i SJF har fått enkäten. Utav de 2000 slumpmässigt utvalda individerna var det naturliga bortfallet 127 personer, vilket resulterade i ett nettourval om 1873 individer.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johansson Bengt, Djerf-Pierre Monika, Börjesson Britt, & Weibull Lennart (2001). Journalist 2000. (JMG Granskaren, 2001:2-3). Göteborg: Instutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs universitet
Swepub Lärosätets databas Libris

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 2.0:

2014-09-04 doi:10.5878/002167

Version 1.0:

2010-05-20 doi:10.5878/001582

Journalist 2000

Citering:

Kent Asp. Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation (2014). Journalist 2000. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002167

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-08-13 — 2000-01-15

Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Urvalsstorlek: 2000

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Självadministrerat frågeformulär följt av tre skriftliga påminnelser.

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-08-13 — 2000-12-01

Variabler:

632

Antal individer/objekt:

1075

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

57