Mediebarometern 1991

SND-ID: SND 0617

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Syfte:

Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Sveriges Radio

Ansvarig institution/enhet

Publik- och programforskning

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 3-99 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Urvalet är slumpmässigt draget ur DAFA/SPAR:s register av totalbefolkningen. Från detta bruttourval har exkluderats icke svensktalande, avlidna, utflyttade ur riket, gravt hörsel- och synskadade, svårt sjuka och senila.

Tidsperiod(er) som undersökts

1991-01-01 – 1991-12-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Björkvist Hellingwerf, K. (1992) Mediebarometern 1979-1991. Report no. 18. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Libris

Publik- och programforskning (PUB), Sveriges Radio (1991) Mediebarometern 1991. Stockholm: Swedish Broadcasting Corporation.
Google Books
ISBN: 9789175527505

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mediebarometern 1991

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Sveriges Radio, Publik- och programforskning (2006). Mediebarometern 1991. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002340

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Sveriges Radio, Publik- och programforskning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1991-01-01–1991-12-01
  • Datainsamlare: Sveriges Radio, Publik- och programforskning
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

75

Antal individer/objekt

1776

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06