Mediebarometern 1996

SND-ID: SND 0622

Den här studien är en del av samlingen Mediebarometern

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Beskrivning

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 9-79 år

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Totalt urval från DAFA/Spar omfattande 4482 vuxna personer samt 499 minderåriga personer. Icke använt överurval exkluderas från detta samt naturligt bortfall bestående av sjuka, ej kommunicerbara, ej svensktalande, utlandsboende och långvarigt bortresta varefter det egentliga urvalet uppgick till 3055 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1996-01-31 – 1996-12-10

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Nordicom (1997) Nordicom-Sveriges Mediebarometer 1996. MedieNotiser, No. 1, 1997. Göteborg: Nordicom.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Mediebarometern 1996

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning (2000). Mediebarometern 1996. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/001024

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Telefonintervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-01-31–1996-12-10
  • Datainsamlare: Svenska Gallupinstitutet AB
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

285

Antal individer/objekt

2248

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06