Trafiksäkerhetsenkäten 1996

SND-ID: SND 0623

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Alternativ titel

TS-enkäten 1996

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

Detta är den sextonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1996 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien på uppdrag av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1996 var svarsfrekvensen 78 procent och urvalet 8 100 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 74 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 24 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-74 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 8 100 personer, stratifierat efter kön, tio geografiska områden och sex åldersgrupper, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB). De geografiska områdena bestod av kommunerna Malmö, Skellefteå och Boden samt Vägverkets sju regioner (exklusive de tre kommunerna).

Tidsperiod(er) som undersökts

1996-10 – 1996-12

1996-10 – 1996-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer
Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 1996

Tillhörande dokumentation

Version 3.0

... Visa mer..

Citering

Vägverket. Trafikverket (2014). Trafiksäkerhetsenkäten 1996. Svensk nationell datatjänst. Version 3.0. https://doi.org/10.5878/001662

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Vägverket

Tidsperiod(er) som undersökts

1996-10 – 1996-12

Insamlingsmetod

Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1996-10–1996-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär 1996 (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Med hjälp av variabel 6 kan materialet vägas så att det blir representativt för hela befolkningen.

Variabler

92

Antal individer/objekt

6244

Publicerad: 1998-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06