Medievalundersökningen 1998

SND-ID: SND 0633

Den här studien är en del av samlingen Medievalundersökningarna

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Beskrivning

I samband med valet 1979 genomfördes vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet en större studie av det politiska innehållet i press, radio och TV. Syftet med studien var att besvara frågeställningar kring massmediernas innehåll och effekter. 1979 års undersökning har senare följts av studier av 1980 års folkomröstning i kärnkraftsfrågan liksom vid följande riksdagsval. Studierna genomförs inom ramen för forskningsprojektet Medievalundersökningar och bedrivs sedan 1990 vid den då av Avdelningen för masskommunikation vid statsvetenskapliga institutionen och journalisthögskolan skapade Institutionen för journalistik och masskommunikation.

Analysen av massmediernas innehåll i samband med 1998 års val bygger på en detaljerad kampanjstudie av nyhetsrapporteringen i press, radio och TV under de fyra sista veckorna före valdagen den 20 september. I kampanjstudien ingår även en analys av tidningarnas ledarmaterial. Kampanjstudien omfattar Sveriges Radios nyhetsredaktioner - Rapport, Aktuellt, A-ekonomi och Eko-redaktionens 17.45-sändningar - nyheterna i TV4 och TV3 Direkt, samt det p

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Population

Nyhetsanalysen: Artikel (storstadstidningar), inslag (radio/TV) Ledaranalysen: Ledarartikel (storstadstidningar)

Urvalsmetod

Det medieurval som utnyttjas i kampanjstudien är inte i statistisk mening ett representativt urval av svenska massmedier. De tidningar som ingår har t ex inte valts ut genom ett slumpmässigt urvalsförfarande. De medier som tagits med i undersökningen har valts ut med utgångspunkt från huvudsakligen effektorienterad urvalsprincip. Den effektorienterade urvalsprincipen innebär att medier med stor spridning tagits med. Anledningen till detta är att ett av undersökningens huvudsyften är att studera medieeffekter. Man har därför försökt få med sådana medier i undersökningen som många väljare exponerar sig för. Detta har inneburit att exempelvis nyhetsprogrammen i radio och TV tagits med i undersökningen liksom de upplagemässigt största tidningarna i Sverige. Den effektorienterade urvalsprincipen har kompletterats med en grupprepresentativ urvalsprincip vilket innebär att olika typer av medier skall vara representerade i urvalet. I detta fall är två gruppkriterier av intresse - dels medietyp, dels mediets politiska färg. När det gäller medietyp är radio och TV samt storstadspressen redan representerade i urvalet genom den effektorienterade urvalsprincipen, eftersom de uppfyller kravet på en stor publik. Till detta kommer att samtliga riksdagspartiers huvudorgan är representerade i urvalet (gruppkriteriet politisk färg).

Tidsperiod(er) som undersökts

1998-08-23 – 1998-09-20

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johansson, Bengt, Asp, Kent & Nilsson, Åsa (2001). Medievalsundersökningen 1998. Göteborg University
Swepub | Lärosätets databas

Asp, K., Johansson, B., & Nilsson, Å. (2000) Medievalsundersökningen 1998 : teknisk rapport. Work report. Göteborg: Department of Journalism and Mass Communication.
Google Books

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Medievalundersökningen 1998

Tillhörande dokumentation

Version 2.0

... Visa mer..

Citering

Kent Asp. Göteborgs universitet (2014). Medievalundersökningen 1998. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002099

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Kent Asp - Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation

Tidsperiod(er) som undersökts

1998

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Kodning av innehåll
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1998-08-23–1998-09-20
  • Datainsamlare: Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik medier och kommunikation
  • Datakälla: Kommunikation: Offentlig

Variabler

100

Antal individer/objekt

6256

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2017-10-30