Mediapanel

SND-ID: SND 0700

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning

En särskilt viktig grupp i massmediesammanhang är barn och ungdom. Man antar att de intryck barnen redan från tidig ålder mottar från massmedierna starkt påverkar hur de uppfattar sig själva, det svenska samhället och vår internationella omgivning. Forskningsprogrammet Mediapanel undersökte dessa frågor. Programmet var uppbyggt kring en så kallad panelstudie, där skolungdomar i Växjö och förskolebarn och skolungdomar i Malmö vid flera tillfällen intervjuades om sina massmedievanor.
Mediapanelens databas började byggas upp i mitten av 1970-talet och sträcker sig över närmare 25 år. Totalt innehåller den data om drygt 5 000 barns och ungdomars familjebakgrund och uppväxtmiljö, aktiviteter, medieanvändning och attityder till medierna.

Mediapanel-programmets design bygger på en kombination av longitudinella studier och tvärsnittsstudier viket gör det möjligt att jämföra jämnåriga kohorter av barn och ungdomar från olika tidsperioder, t ex ungdomar på 70-talet med ungdomar i samma ålder på 80- respektive 90-talet. Det är även möjligt att longitudinellt följa samma barn från förskole- och lågstadie

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Linnéuniversitetet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Skolöverstyrelsen

Finansiering 3

  • Finansiär: Riksbankens jubileumsfond

Finansiering 4

  • Finansiär: Forskningsrådsnämnden

Finansiering 5

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Tidsperiod(er) som undersökts

1975-01-01 – 1998-01-01

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Växjö, Malmö

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Media, Informationssamhället, Ungdomar, Barn, Socialt beteende och attityder, Kulturaktiviteter och deltagande, Fritid, turism och sport (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi, Medievetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Arbetsrapport. Lund: Kommunikationssociologi.

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Work report. Lund: Kommunikationssociologi.

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Internal report. Lund: Kommunikationssociologi.

Rosengren, K.E., & Windahl, S. (1978) Media Panel. A Presentation of a Program. Lund: Kommunikationssociologi.
Google Books

Sonesson, I. (1979) Förskolebarn och TV. (Avhandling). Lund: Kommunikationssociologi.
Libris | Google Books | Library of Congress
ISBN: 9789124295844

Sonesson, I. (1979) TV-vanor och TV-relationer hos förskolebarn med sociala och personliga problem. Lund: Kommunikationssociologi.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset 1
Mediapanel 1976

Beskrivning

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1961, årskurs 9, födda 1963, årskurs 7, födda 1965, årskurs 5

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Variabler

368

Antal individer/objekt

1003

Dataset 2
Mediapanel 1978

Beskrivning

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1963, årskurs 9, födda 1965, årskurs 7, födda 1967, årskurs 5

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Variabler

257

Antal individer/objekt

1021

Dataset 3
Mediapanel 1980

Beskrivning

Year of data collection 1980/1981. Cohort: Växjö, born in 1965, grade 9, born in 1967, grade 7, born in 1969, grade 5.

Version 1.0

Citering

Karl Erik Rosengren, Sven Windahl, Ulla Johnsson-Smaragdi, Ingrid Höjerback, Inga Sonesson. Linnéuniversitetet (1992). Mediapanel 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003015

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Variabler

872

Antal individer/objekt

1021

Dataset 4
Mediapanel 1976-1981

Beskrivning

Datainsamlingsår 1976/1977, 1978/1979 och 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurserna 5, 7 och 9

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Variabler

932

Antal individer/objekt

509

Dataset 5
Mediapanel 1983
Dataset 6
Mediapanel 1984
Dataset 7
Mediapanel 1978-1985

Beskrivning

Year of data collection 1978/1979, 1980/1981, 1983/1984 and 1984/1985. Cohort: Växjö, born in 1969, grades 3, 5, 8 and 9.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Variabler

1500

Antal individer/objekt

250

Dataset 8
Mediapanel 1975/76 - M69-6y
Dataset 9
Mediapanel 1976/77 - V61-9

Beskrivning

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1961, årskurs 9

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Insamlingsmetod

Barnen hade att besvara två delformulär, vilka var och en beräknades ta en lektionstimme i anspråk. Insamlingen lades upp på så sätt att alla barnen i en första insamlingsomgång fick besvara del I. Denna del tog de två första veckorna i anspråk. Därefter började en ny insamlingsomgång med del II, vilken genomfördes under 3:e och 4:e insamlingsveckorna. Postenkäten till föräldrarna skickades ut i två omgångar. Tillsammans med formuläret fanns även ett informationsbrev om undersökningen och att de och deras barn skulle medverka. Formulären sändes så att föräldrarna skulle få dem på lördagen före den vecka då deras barn första gången deltog i enkätinsamlingen i skolan. Ungefär hälften av postenkäterna skickades ut i en första omgång. Under den följande veckan gjordes resterande enkäter klara och sändes iväg på fredagen. Föräldrarna fick på så vis informationsbrevet om enkäten och sitt formulär strax innan deras barn deltog i enkäten.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Beskrivning av insamlingsmetod: Barnen hade att besvara två delformulär, vilka var och en beräknades ta en lektionstimme i anspråk. Insamlingen lades upp på så sätt att alla barnen i en första insamlingsomgång fick besvara del I. Denna del tog de två första veckorna i anspråk. Därefter började en ny insamlingsomgång med del II, vilken genomfördes under 3:e och 4:e insamlingsveckorna. Postenkäten till föräldrarna skickades ut i två omgångar. Tillsammans med formuläret fanns även ett informationsbrev om undersökningen och att de och deras barn skulle medverka. Formulären sändes så att föräldrarna skulle få dem på lördagen före den vecka då deras barn första gången deltog i enkätinsamlingen i skolan. Ungefär hälften av postenkäterna skickades ut i en första omgång. Under den följande veckan gjordes resterande enkäter klara och sändes iväg på fredagen. Föräldrarna fick på så vis informationsbrevet om enkäten och sitt formulär strax innan deras barn deltog i enkäten.
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-10–1976-11
  • Datainsamlare: Lunds universitet, Sociologiska institutionen
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

485

Antal individer/objekt

244

Dataset 10
Mediapanel 1976/77 - V63-7
Dataset 11
Mediapanel 1976/77 - V65-5
Dataset 12
Mediapanel 1978/79 - M69-3
Dataset 13
Mediapanel 1978/79 - V63-9
Dataset 14
Mediapanel 1978/79 - V65-7
Dataset 15
Mediapanel 1978/79 - V67-5
Dataset 16
Mediapanel 1978/79 - V69-3
Dataset 17
Mediapanel 1980/81 - M69-5
Dataset 18
Mediapanel 1980/81 - V65-9
Dataset 19
Mediapanel 1980/81 - V67-7
Dataset 20
Mediapanel 1980/81 - V69-5
Dataset 21
Mediapanel 1983/84 - M69-8
Dataset 22
Mediapanel 1983/84 - M70-7
Dataset 23
Mediapanel 1983/84 - S68-9
Dataset 24
Mediapanel 1983/84 - V69-8

Beskrivning

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 8.

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Variabler

359

Antal individer/objekt

247

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

359

Dataset 25
Mediapanel 1984/85 - M69-9
Dataset 26
Mediapanel 1984/85 - V69-9
Dataset 27
Mediapanel 1985/86 - M70-9