Mediapanel

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Beskrivning:

En särskilt viktig grupp i massmediesammanhang är barn och ungdom. Man antar att de intryck barnen redan från tidig ålder mottar från massmedierna starkt påverkar hur de uppfattar sig själva, det svenska samhället och vår internationella omgivning. Forskningsprogrammet Mediapanel undersökte dessa frågor. Programmet var uppbyggt kring en så kallad panelstudie, där skolungdomar i Växjö och förskolebarn och skolungdomar i Malmö vid flera tillfällen intervjuades om sina massmedievanor.
Mediapanelens databas började byggas upp i mitten av 1970-talet och sträcker sig över närmare 25 år. Totalt innehåller den data om drygt 5 000 barns och ungdomars familjebakgrund och uppväxtmiljö, aktiviteter, medieanvändning och attityder till medierna.

Mediapanel-programmets design bygger på en kombination av longitudinella studier och tvärsnittsstudier viket gör det möjligt att jämföra jämnåriga kohorter av barn och ungdomar från olika tidsperioder, t ex ungdomar på 70-talet med ungdomar i samma ålder på 80- respektive 90-talet. Det är även möjligt att longitudinellt följa samma barn från förskole- och lågstadie

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Karl Erik Rosengren - Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Sven Windahl - Växjö universitet, Institutionen för samhällsvetenskap

Ulla Johnsson-Smaragdi - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Ingrid Höjerback - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Inga Sonesson - Lunds universitet, Enheten för medie- och kommunikationsvetenskap

Identifierare:

SND-ID: SND 0700

Syfte:

Försöka förklara hur medievanor uppstår, hur de förändras med barnens ålder, vilka faktorer hos barnen själva och i barnens omgivning som hänger samman med en viss medieanvändning, samt vilka konsekvenser detta kan få.

Beskrivning:

En särskilt viktig grupp i massmediesammanhang är barn och ungdom. Man antar att de intryck barnen redan från tidig ålder mottar från massmedierna starkt påverkar hur de uppfattar sig själva, det svenska samhället och vår internationella omgivning. Forskningsprogrammet Mediapanel undersökte dessa frågor. Programmet var uppbyggt kring en så kallad panelstudie, där skolungdomar i Växjö och förskolebarn och skolungdomar i Malmö vid flera tillfällen intervjuades om sina massmedievanor.
Mediapanelens databas började byggas upp i mitten av 1970-talet och sträcker sig över närmare 25 år. Totalt innehåller den data om drygt 5 000 barns och ungdomars familjebakgrund och uppväxtmiljö, aktiviteter, medieanvändning och attityder till medierna.

Mediapanel-programmets design bygger på en kombination av longitudinella studier och tvärsnittsstudier viket gör det möjligt att jämföra jämnåriga kohorter av barn och ungdomar från olika tidsperioder, t ex ungdomar på 70-talet med ungdomar i samma ålder på 80- respektive 90-talet. Det är även möjligt att longitudinellt följa samma barn från förskole- och lågstadie

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1975-01-01 — 1998-01-01

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Geografisk beskrivning: Växjö, Malmö

Analysenhet:

Finansiering:

Riksbankens jubileumsfond

Skolöverstyrelsen

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Forskningsrådsnämnden

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Arbetsrapport. Lund: Kommunikationssociologi.

Hedinsson, E., & Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Primary School Panel. Some Descriptive Data. Lund: Kommunikationssociologi.

Johnsson-Smaragdi, U. (1978) Grundskolepanelen. Intern rapport. Lund: Kommunikationssociologi.

Rosengren, K.E., & Windahl, S. (1978) Media Panel. A Presentation of a Program. Lund: Kommunikationssociologi.
Google Books

Sonesson, I. (1979) Förskolebarn och TV. (Avhandling). Lund: Kommunikationssociologi.
Libris Google Books Library of Congress

Sonesson, I. (1979) TV-vanor och TV-relationer hos förskolebarn med sociala och personliga problem. Lund: Kommunikationssociologi.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-001

Mediapanel 1976

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1961, årskurs 9, födda 1963, årskurs 7, födda 1965, årskurs 5

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

368

Antal individer/objekt:

1003

Dataset SND 0700-002

Mediapanel 1978

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1963, årskurs 9, födda 1965, årskurs 7, födda 1967, årskurs 5

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

257

Antal individer/objekt:

1021

Version 1.0:

1992-06-01 doi:10.5878/003015

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-003

Mediapanel 1980

Citering:

Karl Erik Rosengren, Sven Windahl, Ulla Johnsson-Smaragdi, Ingrid Höjerback, Inga Sonesson. Lunds universitet, Sociologiska institutionen (1992). Mediapanel 1980. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/003015

Beskrivning:

Year of data collection 1980/1981. Cohort: Växjö, born in 1965, grade 9, born in 1967, grade 7, born in 1969, grade 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

872

Antal individer/objekt:

1021

Dataset SND 0700-004

Mediapanel 1976-1981

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1976/1977, 1978/1979 och 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurserna 5, 7 och 9

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

932

Antal individer/objekt:

509

Dataset SND 0700-005

Mediapanel 1983

Beskrivning:

Year of data collection 1983/1984. Cohort: Växjö, born in 1969, grade 8.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Antal individer/objekt:

251

Dataset SND 0700-006

Mediapanel 1984

Beskrivning:

Year of data collection 1984/1985. Cohort: Växjö, born in 1969, grade 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

674

Antal individer/objekt:

247

Dataset SND 0700-007

Mediapanel 1978-1985

Beskrivning:

Year of data collection 1978/1979, 1980/1981, 1983/1984 and 1984/1985. Cohort: Växjö, born in 1969, grades 3, 5, 8 and 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

1500

Antal individer/objekt:

250

Dataset SND 0700-008

Mediapanel 1975/76 - M69-6y

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1975/1976. Kohort: Malmö, födda 1969, sexåringar

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

301

Antal individer/objekt:

252

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-009

Mediapanel 1976/77 - V61-9

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1961, årskurs 9

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Beskrivning av insamlingsmetod: Barnen hade att besvara två delformulär, vilka var och en beräknades ta en lektionstimme i anspråk. Insamlingen lades upp på så sätt att alla barnen i en första insamlingsomgång fick besvara del I. Denna del tog de två första veckorna i anspråk. Därefter började en ny insamlingsomgång med del II, vilken genomfördes under 3:e och 4:e insamlingsveckorna. Postenkäten till föräldrarna skickades ut i två omgångar. Tillsammans med formuläret fanns även ett informationsbrev om undersökningen och att de och deras barn skulle medverka. Formulären sändes så att föräldrarna skulle få dem på lördagen före den vecka då deras barn första gången deltog i enkätinsamlingen i skolan. Ungefär hälften av postenkäterna skickades ut i en första omgång. Under den följande veckan gjordes resterande enkäter klara och sändes iväg på fredagen. Föräldrarna fick på så vis informationsbrevet om enkäten och sitt formulär strax innan deras barn deltog i enkäten.

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1976-10 — 1976-11

Datainsamlare: Lunds universitet, Sociologiska institutionen

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod:

Barnen hade att besvara två delformulär, vilka var och en beräknades ta en lektionstimme i anspråk. Insamlingen lades upp på så sätt att alla barnen i en första insamlingsomgång fick besvara del I. Denna del tog de två första veckorna i anspråk. Därefter började en ny insamlingsomgång med del II, vilken genomfördes under 3:e och 4:e insamlingsveckorna. Postenkäten till föräldrarna skickades ut i två omgångar. Tillsammans med formuläret fanns även ett informationsbrev om undersökningen och att de och deras barn skulle medverka. Formulären sändes så att föräldrarna skulle få dem på lördagen före den vecka då deras barn första gången deltog i enkätinsamlingen i skolan. Ungefär hälften av postenkäterna skickades ut i en första omgång. Under den följande veckan gjordes resterande enkäter klara och sändes iväg på fredagen. Föräldrarna fick på så vis informationsbrevet om enkäten och sitt formulär strax innan deras barn deltog i enkäten.

Variabler:

485

Antal individer/objekt:

244

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-010

Mediapanel 1976/77 - V63-7

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1963, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

485

Antal individer/objekt:

250

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-011

Mediapanel 1976/77 - V65-5

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1976/1977. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurs 5

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

485

Antal individer/objekt:

509

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-012

Mediapanel 1978/79 - M69-3

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 3

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

471

Antal individer/objekt:

252

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-013

Mediapanel 1978/79 - V63-9

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1963, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

347

Antal individer/objekt:

250

Dataset SND 0700-014

Mediapanel 1978/79 - V65-7

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

347

Antal individer/objekt:

509

Dataset SND 0700-015

Mediapanel 1978/79 - V67-5

Beskrivning:

År för datainsamling 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1967, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

347

Antal individer/objekt:

262

Dataset SND 0700-016

Mediapanel 1978/79 - V69-3

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1978/1979. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 3.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

421

Antal individer/objekt:

247

Dataset SND 0700-017

Mediapanel 1980/81 - M69-5

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

1222

Antal individer/objekt:

252

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-018

Mediapanel 1980/81 - V65-9

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1965, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

559

Antal individer/objekt:

509

Dataset SND 0700-019

Mediapanel 1980/81 - V67-7

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1967, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

620

Antal individer/objekt:

262

Dataset SND 0700-020

Mediapanel 1980/81 - V69-5

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1980/1981. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

1152

Antal individer/objekt:

247

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-021

Mediapanel 1983/84 - M69-8

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 8.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

375

Antal individer/objekt:

252

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-022

Mediapanel 1983/84 - M70-7

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Malmö, födda 1970, årskurs 7.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

182

Antal individer/objekt:

529

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-023

Mediapanel 1983/84 - S68-9

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Skåne, födda 1968, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

325

Antal individer/objekt:

1334

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-024

Mediapanel 1983/84 - V69-8

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1983/1984. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 8.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

359

Antal individer/objekt:

247

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

359

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-025

Mediapanel 1984/85 - M69-9

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1984/1985. Kohort: Malmö, födda 1969, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

739

Antal individer/objekt:

252

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-026

Mediapanel 1984/85 - V69-9

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1984/1985. Kohort: Växjö, födda 1969, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

668

Antal individer/objekt:

247

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-027

Mediapanel 1985/86 - M70-9

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1985/1986. Kohort: Malmö, födda 1970, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

185

Antal individer/objekt:

529

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-028

Mediapanel 1987/88 - M69-19y

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1987/1988. Kohort: Malmö, födda 1969, 19-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

453

Antal individer/objekt:

192

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-029

Mediapanel 1987/88 - V63-25y

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1987/1988. Kohort: Växjö, födda 1963, 25-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

453

Antal individer/objekt:

141

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-030

Mediapanel 1987/88 - V69-19y

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1987/1988. Kohort: Växjö, födda 1969, 19-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

453

Antal individer/objekt:

160

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-031

Mediapanel 1989/90 - M69-21y

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Malmö, födda 1969, 21-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

527

Antal individer/objekt:

165

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-032

Mediapanel 1989/90 - V63-27y

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1963, 27-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

526

Antal individer/objekt:

124

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-033

Mediapanel 1989/90 - V69-21y

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1969, 21-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

526

Antal individer/objekt:

149

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-034

Mediapanel 1989/90 - V74-9

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1974, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

377

Antal individer/objekt:

513

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-035

Mediapanel 1989/90 - V78-5

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1989/1990. Kohort: Växjö, födda 1978, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

371

Antal individer/objekt:

411

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-036

Mediapanel 1993/94 - V78-9

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1993/1994. Kohort: Växjö, födda 1978, årskurs 9.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

550

Antal individer/objekt:

424

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-037

Mediapanel 1993/94 - V82-5

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1993/1994. Kohort: Växjö, födda 1982, årskurs 5.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

550

Antal individer/objekt:

397

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-038

Mediapanel 1995/96 - M69-27y

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1995/1996. Kohort: Malmö, födda 1969, 27-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

441

Antal individer/objekt:

230

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-039

Mediapanel 1995/96 - V63-33y

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1995/1996. Kohort: Växjö, födda 1969, 33-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

441

Antal individer/objekt:

221

Tillgänglig dokumentation:

Dataset SND 0700-040

Mediapanel 1995/96 - V69-27y

Beskrivning:

Datainsamlingsår 1995/1996. Kohort: Växjö, födda 1969, 27-åringar.

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

441

Antal individer/objekt:

207