ISSP 1997 - Åsikter om jobben och arbetslivet

SND-ID: SND 0722

Den här studien är en del av samlingen ISSP - International Social Survey Programme

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Beskrivning

Detta är den svenska studien inom det internationella forskningsprojektet ISSP. Temat för studien 1997 är ” Work Orientations”. Detta är andra gången studien genomförs på det här temat och har sedan genomförts ytterligare två gånger på samma tema (SND 0816 ISSP 2005 och SND 1002 ISSP 2015).

International Social Survey Program, ISSP, är ett globalt forskningsprojekt som har till uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Sedan 1985 har attityddata årligen samlats in och utgör nu en databas som är fritt tillgänglig för forskarsamhället. I dagsläget är 48 länder, från sex olika världsdelar, involverade i projektet. Genom bredden av medlemsländer skapas möjlighet till jämförelser i flera dimensioner. Det finns möjligheter att både jämföra länder som har en likartad samhällsstruktur och historia, och länder som skiljer sig påtagligt från varandra.

Sverige har varit medlem i ISSP sedan 1992 och det är Sociologiska intuitionen vid Umeå universitet som är huvudman för studierna i Sverige.

Sedan starten 1985 har attityder från flera olika områden undersökts. Vis

... Visa mer..

Språk

Engelska

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Umeå universitet

Ansvarig institution/enhet

Sociologiska institutionen

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 18-75 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-02 – 1997-05

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Riksområde

Högsta geografiska enhet

Land

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Sysselsättning, Arbetsförhållanden (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Sociologi (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Edlund, J., & Svallfors, S. (1997) ISSP 1997 - Work Orientation II. Codebook for machine-readable datafile. Umeå: Department of Sociology.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
ISSP 1997 - Åsikter om jobben och arbetslivet

Ladda ner data

Version 1.1

2009-08-28
https://doi.org/10.5878/001604

Metadata tillagda

... Visa mer..

Citering

Stefan Svallfors. Umeå universitet (2009). ISSP 1997 - Åsikter om jobben och arbetslivet. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/001604

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Stefan Svallfors - Umeå universitet, Sociologiska institutionen

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-02–1997-05
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Viktning

Ett subsample drogs bland de som inte besvarade enkäten efter två påminnelser. Ungefär 70% av dem blev utvalda för telefonintervjuer, i enlighet med SCB:s praxis. Alla respondenter i stickprovet har tilldelats vikten 1,41. För att bevara representativiteten i stickprovet bör alla beräkningar göras med viktning. Viktvariabel = V5.

Variabler

126

Antal individer/objekt

1276

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

68.4%

Publicerad: 1999-01-01
Senast uppdaterad: 2019-11-18