Trafiksäkerhetsenkäten 1999

SND-ID: SND 0748

Den här studien är en del av samlingen Trafiksäkerhetsenkäten

Beskrivning Data och dokumentation

Alternativ titel

TS-enkäten 1999

Skapare/primärforskare

Vägverket

Beskrivning

Detta är den nittonde studien i en serie av årliga undersökningar om trafiksäkerhet, som genomförts sedan 1981. Studien har utförts av Statistiska centralbyrån på uppdrag av Vägverket, som 1999 hade det övergripande ansvaret för trafiksäkerheten i Sverige. Idag utförs studien av Trafikverket.

Undersökningen syftar till att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik. Detta görs med en skriftlig enkät riktad till ett stratifierat urval av Sveriges befolkning. För studien 1999 var svarsfrekvensen 71 procent och urvalet 11 390 slumpmässigt utvalda personer i åldrarna 15 till 84 år.

Frågorna i studien behandlar bland annat trafikbeteende och trafikvanor, både hos sig själv och andra, inställning till trafiksäkerhet och trafikregler, relationen mellan alkohol och trafik samt barns säkerhet i trafiken. Både motortrafik, cykel och gångtrafik berörs. Totalt används 24 stycken frågor som består bland annat av beskrivande frågor, skattningsfrågor och attitydfrågor.

Syfte:

Syftet med studien är att ta fram och analysera trafiksäkerhetsstatistik.

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Trafikverket

Ansvarig institution/enhet

Trafikverket
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-84 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: stratifierat urval
Ett urval om 6 300 personer, stratifierat efter kön, sju åldersgrupper och sju regionala områden, drogs från Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB).
Efter önskemål om utvidgning av undersökningen, där kommunerna Skellefteå, Boden och Malmö samt länen i Mälardalen; Uppsala, Södermanlands, Örebro och Västmanlands län skulle kunna särredovisas, kom urvalet att bestå av 182 strata och drogs istället efter kön, sju åldersgrupper och tretton regionala områden. Totalt urval efter utvidgningen är 11 390 personer.

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-10–1999-12

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Vägverket. (2000). Resultat från 1999 års trafiksäkerhetsenkät. Elektronisk publikation. Borlänge, Vägverket.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Trafiksäkerhetsenkäten 1999

Tillhörande dokumentation

Version 3.0

... Visa mer..

Citering

Vägverket. Trafikverket (2014). <em>Trafiksäkerhetsenkäten 1999</em>. Svensk nationell datatjänst. Version 3.0. <a href="https://doi.org/10.5878/001652">https://doi.org/10.5878/001652</a>

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Vägverket

Tidsperiod(er) som undersökts

1999-10–1999-12

Insamlingsmetod

Postenkät med tre skriftliga påminnelser.

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-10–1999-12
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Instrument: Frågeformulär (Frågeformulär)
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

118

Antal individer/objekt

7953

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

71

Publicerad: 2001-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06