Den nationella SOM-undersökningen 2000

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den femtonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2000 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ett stort antal frågor är gemensamma för båda frågeformulären och kan därmed bearbetas med dubbel urvalsstorlek.

Båda formulären innehåller åtta olika frågeområden. Gemensamma frågeområden är: massmedier; politik och samhälle; fritid; samt bakgrundsfrågor. Politikformuläret innehåller även: Sveriges förhållande till omvärlden; invandrar- och flyktingfrågor; energi och miljö; samt medievanor. Medieformuläret tar också upp: radio, TV och journalistik; bibliotek; teknikinnehav och internet; samt medieattityder.

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0761

Alternativ titel:

Riks-SOM 2000

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

Detta är den femtonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2000 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ett stort antal frågor är gemensamma för båda frågeformulären och kan därmed bearbetas med dubbel urvalsstorlek.

Båda formulären innehåller åtta olika frågeområden. Gemensamma frågeområden är: massmedier; politik och samhälle; fritid; samt bakgrundsfrågor. Politikformuläret innehåller även: Sveriges förhållande till omvärlden; invandrar- och flyktingfrågor; energi och miljö; samt medievanor. Medieformuläret tar också upp: radio, TV och journalistik; bibliotek; teknikinnehav och internet; samt medieattityder.

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2000

Instrument:

Frågeformulär (massmedia) (Frågeformulär)

Frågeformulär (politik) (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Studiens fullständighet:

Vissa frågor har embargo och finns inte med på den fil som lämnas ut. Ytterligare en version finns överlämnad 'Riks-SOM inkl. SVT'.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2001). Land, Du välsignade? : SOM-undersökningen 2000. SOM rapport nr 26. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-6-0.
Libris SOM-institutets bokserie

Oscarsson, Henrik (red.) (2003) Demokratitrender. SOM-rapport nr 32. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-02-6.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2004) Swedish Trends 1986-2004. Göteborg: SOM-institutet.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.1:

2014-06-03 doi:10.5878/002094

Metadata tillagda

Version 1.0:

2011-01-14 doi:10.5878/002093

Den nationella SOM-undersökningen 2000

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2014). Den nationella SOM-undersökningen 2000. Svensk nationell datatjänst. Version 1.1. https://doi.org/10.5878/002094

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2000-10-03 — 2001-02-15

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3546

Antal ej svarande: 2454

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 402

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2052

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

1019

Antal individer/objekt:

3546

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

63,3%