Familj och arbetsliv på 2000-talet

Skapare/primärforskare:

Eva Bernhardt - Stockholms universitet, Centrum för genusstudier

Beskrivning:

Projektet 'Familj och arbetsliv på 2000-talet' (YAPS) påbörjades 1998. Syftet var att bygga upp en longitudinell databas för studier av det ömsesidiga sambandet mellan värderingar och demografiskt beteende. De värderingar man har påverkar hur man fattar avgörande beslut om t ex att flytta ihop med en partner, skaffa barn eller byta jobb. I projektet analyseras dels värderingars betydelse för parbildning och barnafödande i den tidiga vuxenfasen (upp till 35 års ålder); dels hur värderingar avseende familj och arbete förändras över tiden beroende på en förändrad familjesituation. För att göra detta krävs paneldata, dvs att man har uppgifter för samma individer vid två eller flera tidpunkter. Därigenom kan man skilja mellan selektions- och adaptionseffekter.
Den första enkätundersökningen genomfördes våren 1999 och riktades till individer som var 22, 26 eller 30 år vid undersökningstillfället. Det fanns två olika urval, ett bestående av individer med två Sverige-födda föräldrar, och ett med individer med en eller båda föräldrarna födda i Polen eller Turkiet. En andra frågeomgång genomfördes våren

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Eva Bernhardt - Stockholms universitet, Centrum för genusstudier

Identifierare:

SND-ID: SND 0786

Alternativ titel:

YAPS - Young Adult Panel Study

Beskrivning:

Projektet 'Familj och arbetsliv på 2000-talet' (YAPS) påbörjades 1998. Syftet var att bygga upp en longitudinell databas för studier av det ömsesidiga sambandet mellan värderingar och demografiskt beteende. De värderingar man har påverkar hur man fattar avgörande beslut om t ex att flytta ihop med en partner, skaffa barn eller byta jobb. I projektet analyseras dels värderingars betydelse för parbildning och barnafödande i den tidiga vuxenfasen (upp till 35 års ålder); dels hur värderingar avseende familj och arbete förändras över tiden beroende på en förändrad familjesituation. För att göra detta krävs paneldata, dvs att man har uppgifter för samma individer vid två eller flera tidpunkter. Därigenom kan man skilja mellan selektions- och adaptionseffekter.
Den första enkätundersökningen genomfördes våren 1999 och riktades till individer som var 22, 26 eller 30 år vid undersökningstillfället. Det fanns två olika urval, ett bestående av individer med två Sverige-födda föräldrar, och ett med individer med en eller båda föräldrarna födda i Polen eller Turkiet. En andra frågeomgång genomfördes våren

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1999-04-01 — 1999-05-31

2003-05-01 — 2003-06-30

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Riksområde

Analysenhet:

Population:

Individer födda i Sverige åren 1968, 1972, 1976 och 1980.

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
1) individer med två Sverige-födda föräldrar (Sverige-urvalet)
2) individer med en eller båda föräldrarna födda i Polen eller Turkiet (andragenerationsurvalet)

Data innefattar personuppgifter:

Ja

Finansiering:

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Brown University

Vetenskapsrådet

Institutet för framtidsstudier

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Bernhardt, E. & Goldscheider, F. (2006) Gender equality, parenthood attitudes, and first births in Sweden. Vienna Yearbook of Population Studies 2006. Pp 19-39. www.oeaw.ac.at/vid/publications/VYPR2006/abstract_Bernhardt_Goldscheider.shtml

Bernhardt, E., Goldscheider, F. & Goldscheider, C. (2007) Integrating the Second Generation: gender and Family Attitudes in Early Adulthood in Sweden. Zeitschrift für Familienforschung. Pp 55-70.
Swepub Till lärosätets (su) databas

Bernhardt, E., Goldscheider, F., Goldscheider, C. & Bjerén (eds.) (2007) Immigration, Gender and Family Transitions to Adulthood in Sweden. Lanham, Md: University Press of America.

Bernhardt, E., Gähler, M. & Goldscheider, F. (2005) Childhood family structure and routes out of the parental home in Sweden. Acta Sociologica 48(2):99-115.

Bernhardt, E. (2002) Cohabitation and marriage among young adults in Sweden: Attitudes, expectations and Plans. In Carling, J. (ed.) Nordic Demography: trends and Differentials. Scandinavian Population Studies, Vol.13. Oslo: Unipub/Nordic Demographic Society, Pp. 157-170.

Bernhardt, E. (2000) Unga vuxnas syn på familj och arbete: rapport från en enkätundersökning. Centrum för kvinnoforsknings skriftserie, nr 20. Stockholm: Centrum för kvinnoforskning. ISBN: 91-87792-19-2.

Bernhardt, E. (2000) Unga vuxnas syn på familj och arbete: rapport från en enkätundersökning. Centrum för kvinnoforsknings skriftserie, nr 20. Stockholm: Centrum för kvinnoforskning. ISBN: 91-87792-19-2.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Dataset SND 0786-001

Familj och arbetsliv 1999

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

440

Antal individer/objekt:

2820

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

67%

Dataset SND 0786-002

Familj och arbetsliv 2003

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Variabler:

439

Antal individer/objekt:

2816

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

78%

Dataset SND 0786-003

Familj och arbetsliv - Panel 1999-2003, respondenter med svensk bakgrund

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-04-01 — 1999-05-31

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05-01 — 2003-06-30

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

476

Antal individer/objekt:

1749

Dataset SND 0786-004

Familj och arbetsliv - Panel 1999-2003, respondenter med polsk eller turkisk bakgrund

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1999-04-01 — 1999-05-31

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-05-01 — 2003-06-30

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

430

Antal individer/objekt:

340