Medborgarundersökningen 1997

SND-ID: SND 0796

Den här studien är en del av samlingen Medborgarundersökningarna

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Beskrivning

Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället. I jämförelse med den tidigare medborgarundersökningen fokuserar 1997 års undersökning mera på medborgarens idealbild av den gode samhällsmedborgaren, samt hur man upplevde sin egen och andras möjlighet att uppfylla dessa ideal. I undersökningen studeras även åsiktsskillnaderna mellan de mest aktiva medborgarna

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Uppsala universitet

Ansvarig institution/enhet

Statsvetenskapliga institutionen

Finansiering 1

  • Finansiär: Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Finansiering 2

  • Finansiär: Socialvetenskapliga forskningsrådet
Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 16-80 år

Tidsdimension

Urvalsmetod

Parurvalet innebär att undersökningen i strikt mening inte baserades på ett obundet slumpmässigt urval av hela målpopulationen. De samband som föreligger mellan de båda makarnas svar innebär en statistisk precisionsförlust i jämförelse med ett urval av samma storlek som är helt slumpmässigt. Denna precisionsförlust är emellertid generellt sett liten. Ungefärliga variansskattningar på basis av medelvärden ger vid handen en genomsnittlig precisionsförlust på 6-7 procent.

Tidsperiod(er) som undersökts

1997-10-14 – 1998-04-29

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Ämnesområde och nyckelord

Forskningsområde

Bostäder, Arbetslöshet, Arbetsförhållanden, Politiska beteenden och attityder, Familjeliv och äktenskap, Specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, Socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)
Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Teorell, J., & Westholm, A. (2000) Ett Europa i nationens skugga: Om det svenska valdeltagandet på europeisk och nationell nivå. In Valdeltagande och Eurpaparlamentsval: Slutbetänkande av Rådet för utvärdering av 1998 års val, SOU 2000:81, pp 71-120.

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Var det bättre förr? Politisk jämlikhet i Sverige under 30 år. In Medborgarnas erfarenheter: Demokratiutredningens forskarvolym V, SOU 1999:113, pp 13-52.

Petersson, Olof (ed.) (1998) Demokrati och medborgarskap. Demokratirådets rapport 1998. Stockholm: SNS förlag.
Libris | Google Books | Till lärosätets (su) databas | Till lärosätets (su) databas
ISBN: 9789171507013

Teorell, J. (2003) Linking Social Capital to Political Participation: Voluntary Associations and Networks of Recruitment in Sweden. Scandinavian Political Studies 26(1):49-66, 2003.
Swepub | Till lärosätets (lu) databas

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Att bestämma sig för att vara med och bestämma: Om varför vi röstar - allt mindre. In Valdeltagande i förändring: Demokratiutredningens forskarvolym XII, SOU 1999:132, pp 137-204.

Adman, P., & Strömblad, P. (2000) Utanför demokratin? Del 3. Resurser för politisk integration. Integrationsverkets rapportserie 2000:16.

Strömblad, P. (2003) Politik på stadens skuggsida. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 152. Acta Universitatis Upsaliensis.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Medborgarundersökningen 1997

Tillhörande dokumentation

Version 1.0

Citering

Anders Westholm, Jan Teorell. Uppsala universitet (2003). Medborgarundersökningen 1997. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002903

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Personlig intervju
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-14–1998-04-29
  • Datainsamlare: Statistiska centralbyrån
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

978

Antal individer/objekt

2000

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06