Medborgarundersökningen 1997

Den här studien är en del av samlingen Medborgarundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Beskrivning:

Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället. I jämförelse med den tidigare medborgarundersökningen fokuserar 1997 års undersökning mera på medborgarens idealbild av den gode samhällsmedborgaren, samt hur man upplevde sin egen och andras möjlighet att uppfylla dessa ideal. I undersökningen studeras även åsiktsskillnaderna mellan de mest aktiva medborgarna

... Visa mer..

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 0796

Syfte:

Följa upp och göra djupstudier av resultaten från 1987 års Medborgarundersökning

Beskrivning:

Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället. I jämförelse med den tidigare medborgarundersökningen fokuserar 1997 års undersökning mera på medborgarens idealbild av den gode samhällsmedborgaren, samt hur man upplevde sin egen och andras möjlighet att uppfylla dessa ideal. I undersökningen studeras även åsiktsskillnaderna mellan de mest aktiva medborgarna

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-10-14 — 1998-04-29

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-80 år

Tidsdimension:

Urvalsmetod:

Parurvalet innebär att undersökningen i strikt mening inte baserades på ett obundet slumpmässigt urval av hela målpopulationen. De samband som föreligger mellan de båda makarnas svar innebär en statistisk precisionsförlust i jämförelse med ett urval av samma storlek som är helt slumpmässigt. Denna precisionsförlust är emellertid generellt sett liten. Ungefärliga variansskattningar på basis av medelvärden ger vid handen en genomsnittlig precisionsförlust på 6-7 procent.

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Adman, P., & Strömblad, P. (2000) Utanför demokratin? Del 3. Resurser för politisk integration. Integrationsverkets rapportserie 2000:16.

Petersson, Olof (red.) (1998). Demokrati och medborgarskap . 1. uppl Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle)
Libris Google Books Till lärosätets (su) databas Till lärosätets (su) databas

Strömblad, P. (2003) Politik på stadens skuggsida. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 152. Acta Universitatis Upsaliensis.

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Att bestämma sig för att vara med och bestämma: Om varför vi röstar - allt mindre. I Valdeltagande i förändring: Demokratiutredningens forskarvolym XII, SOU 1999:132, sid. 137-204.

Teorell, J. (2003) Linking Social Capital to Political Participation: Voluntary Associations and Networks of Recruitment in Sweden. Scandinavian Political Studies 26(1):49-66, 2003.
Swepub Till lärosätets (lu) databas

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Var det bättre förr? Politisk jämlikhet i Sverige under 30 år. I Medborgarnas erfarenheter: Demokratiutredningens forskarvolym V, SOU 1999:113, sid. 13-52.

Teorell, J., & Westholm, A. (2000) Ett Europa i nationens skugga: Om det svenska valdeltagandet på europeisk och nationell nivå. In Valdeltagande och Eurpaparlamentsval: Slutbetänkande av Rådet för utvärdering av 1998 års val, SOU 2000:81, sid. 71-120.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2003-05-30 doi:10.5878/002903

Medborgarundersökningen 1997

Citering:

Anders Westholm, Jan Teorell. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2003). Medborgarundersökningen 1997. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002903

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-14 — 1998-04-29

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

978

Antal individer/objekt:

2000