Medborgarundersökningen 1997

Den här studien är en del av samlingen Medborgarundersökningarna

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Beskrivning:

Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället. I jämförelse med den tidigare medborgarundersökningen fokuserar 1997 års undersökning mera på medborgarens idealbild av den gode samhällsmedborgaren, samt hur man upplevde sin egen och andras möjlighet att uppfylla dessa ideal. I undersökningen studeras även åsiktsskillnaderna mellan de mest aktiva medborgarna

... Visa mer..

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
bostäder, arbetslöshet, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, familjeliv och äktenskap, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Ansvarig institution/enhet:

Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Identifierare:

SND-ID: SND 0796

Beskrivning:

Liksom den tidigare undersökningen var 1997 års undersökning uppbyggd som en kartläggning av medborgarnas aktiviteter och möjligheter att påverka inom den 'lilla demokratin' såväl som inom den 'stora demokratin'. Den 'lilla demokratin' hänsyftar till medborgarens möjligheter att påverka sina egna levnadsvillkor inom ramen för ett antal viktiga roller, nämligen rollerna som: boende; patient (eller släkting till patient); make/maka; småbarnsförälder; skolbarnsförälder, arbetstagare; student; samt arbetslös. Den 'stora demokratin' syftar till möjligheterna att påverka mera omfattande beslut, att inte enbart påverka sin egen situation utan hela landet. Frågor ställdes om medlemskap och aktiviteter i olika organisationer och om olika försök att påverka beslut i frågor som rör hela samhället. I jämförelse med den tidigare medborgarundersökningen fokuserar 1997 års undersökning mera på medborgarens idealbild av den gode samhällsmedborgaren, samt hur man upplevde sin egen och andras möjlighet att uppfylla dessa ideal. I undersökningen studeras även åsiktsskillnaderna mellan de mest aktiva medborgarna

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

1997-10-14 — 1998-04-29

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 16-80 år

Tidsdimension:

Finansiering:

Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet

Socialvetenskapliga forskningsrådet

Ämnesområde:

Samhällsvetenskap, Statsvetenskap (Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011)
bostäder, arbetslöshet, arbetsförhållanden, politiska beteenden och attityder, familjeliv och äktenskap, specifika sociala tjänster: användning och tillgänglighet, socialt beteende och attityder (CESSDA Topic Classification)

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Teorell, J., & Westholm, A. (2000) Ett Europa i nationens skugga: Om det svenska valdeltagandet på europeisk och nationell nivå. In Valdeltagande och Eurpaparlamentsval: Slutbetänkande av Rådet för utvärdering av 1998 års val, SOU 2000:81, pp 71-120.

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Var det bättre förr? Politisk jämlikhet i Sverige under 30 år. In Medborgarnas erfarenheter: Demokratiutredningens forskarvolym V, SOU 1999:113, pp 13-52.

Petersson, Olof (ed.) (1998) Demokrati och medborgarskap. Demokratirådets rapport 1998. Stockholm: SNS förlag.
Google Books Till lärosätets (su) databas Libris Till lärosätets (su) databas
ISBN: 9789171507013

Teorell, J. (2003) Linking Social Capital to Political Participation: Voluntary Associations and Networks of Recruitment in Sweden. Scandinavian Political Studies 26(1):49-66, 2003.
Swepub Till lärosätets (lu) databas

Teorell, J., & Westholm, A. (1999) Att bestämma sig för att vara med och bestämma: Om varför vi röstar - allt mindre. In Valdeltagande i förändring: Demokratiutredningens forskarvolym XII, SOU 1999:132, pp 137-204.

Adman, P., & Strömblad, P. (2000) Utanför demokratin? Del 3. Resurser för politisk integration. Integrationsverkets rapportserie 2000:16.

Strömblad, P. (2003) Politik på stadens skuggsida. Skrifter utgivna av statsvetenskapliga föreningen i Uppsala, 152. Acta Universitatis Upsaliensis.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).


Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Version 1.0:

2003-05-30 doi:10.5878/002903

Medborgarundersökningen 1997

Citeringsförslag:

Anders Westholm, Jan Teorell. Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen (2003). Medborgarundersökningen 1997. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002903

Skapare/primärforskare:

Anders Westholm - Uppsala universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Jan Teorell - Lunds universitet, Statsvetenskapliga institutionen orcid

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Personlig intervju

Tidsperiod(er) för datainsamling: 1997-10-14 — 1998-04-29

Datainsamlare: Statistiska centralbyrån

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

978

Antal individer/objekt:

2000

Publicerad: 2003-01-01
Senast uppdaterad: 2019-02-06