Den nationella SOM-undersökningen 2001

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den sextonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2001 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en tredjedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret innehåller tolv olika frågeområden: massmedier; politik och samhälle; omvärldsfrågor; invandrar- och flyktingfrågor; energi, kärnkraft, miljö och framtid (mm); arbete och industri; teknikinnehav, internet, radio och TV; fritid och intressen; kyrka; hälsa; demokrati och inflytande; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret tar upp nio frågeområden: massmedier; politik och samhälle; medier

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0797

Alternativ titel:

Riks-SOM 2001

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

Detta är den sextonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2001 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en tredjedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret innehåller tolv olika frågeområden: massmedier; politik och samhälle; omvärldsfrågor; invandrar- och flyktingfrågor; energi, kärnkraft, miljö och framtid (mm); arbete och industri; teknikinnehav, internet, radio och TV; fritid och intressen; kyrka; hälsa; demokrati och inflytande; samt bakgrundsfrågor. Medieformuläret tar upp nio frågeområden: massmedier; politik och samhälle; medier

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2001

Instrument:

Frågeformulär (sammanslaget 1-2) (Frågeformulär)

Frågeformulär (politik) (Frågeformulär)

Frågeformulär (massmedia) (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2002) Det våras för politiken : trettiotvå artiklar om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2001. SOM-rapport nr 30. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-973670-9-5.
Libris SOM-institutets bokserie

Oscarsson, Henrik (red.) (2003) Demokratitrender. SOM-rapport nr 32. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-02-6.
Libris SOM-institutets bokserie

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2004) Swedish Trends 1986-2004. Göteborg: SOM-institutet.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2011-01-14 doi:10.5878/002338

Den nationella SOM-undersökningen 2001

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 2001. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002338

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2001-09-25 — 2002-02-12

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3638

Antal ej svarande: 2632

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 592

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 2040

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

955

Antal individer/objekt:

3638

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

67%