VALU 2004 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 2004

Den här studien är en del av samlingen SVT:s vallokalsundersökningar

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Beskrivning:

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till Europaparlamentsvalet den 13 juni 2009.

Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Ansvarig institution/enhet:

Skapare/primärforskare:

Sören Holmberg - Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutionen

Hans Hernborn - Sveriges Television AB

Per Näsman - Kungliga tekniska högskolan, Avdelningen för säkerhetsforskning

Identifierare:

SND-ID: SND 0811

Alternativ titel:

VALU04

Syfte:

Ge ett analysunderlag för den valvaka som sändes i Sveriges Television under valkvällen, samt för andra eftervalsanalyser.

Beskrivning:

Denna vallokalsundersökning genomfördes i anslutning till Europaparlamentsvalet den 13 juni 2009.

Vallokalsundersökningar (exit polls) innebär att man frågar ett urval av väljare då de lämnar vallokalen dels vilket parti de röstat på och dels ett antal valsociologiska frågor. Undersökningsmetoden har med framgång använts i ett flertal länder för prognos- och analysändamål. Den första vallokalsundersökningen i Sverige genomfördes vid riksdagsvalet 1991. Liknande undersökningar har sedan dess genomförts i samband med samtliga riksdagsval, folkomröstningar och val till Europaparlamentet.

Språk:

Engelska

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2004-05-31 — 2004-06-13

Instrument:

VALU 2004EU (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Svenska valmanskåren

Urvalsmetod:

Blandat sannolikhets- och icke-sannolikhetsurval

Med hjälp av statistik rörande genomförd poströstning vid tidigare val från Posten valdes 35 poströstningsställen ut för att ingå i VALU 2004 EUP. Vid de utvalda poströstningsställena fick de som poströstade under ett slumpmässigt valt förmiddags- respektive eftermiddagspass under undersökningsperioden 31 maj-12 juni 2004 fylla i enkäten. Förmiddagspasset och eftermiddagspasset var tillsammans fyra timmar. Start- och slutpunkt för respektive pass valdes slumpmässigt.
Under valdagen, 13 juni 2004, genomfördes undersökningen vid 77 valdistrikt (vallokaler). Valdistrikten var fördelade på de olika regionerna i enlighet med regionernas storlek vad avser antalet röstberättigade. Detta innebär till exempel att det i en region utvaldes fler valdistrikt än i de övriga tre regionerna. Inom varje region valdes så genom slumpmässigt stratifierat urval (stratifierat efter storlek och geografiskt läge inom regionen) de valdistrikt som skulle ingå i undersökningen. På detta sätt kom 77 valdistrikt att utväljas. För varje distrikt utvaldes därefter ett förmiddagspass och ett eftermiddagspass, vilka tillsamma

... Visa mer..

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören & Näsman, Per (2006). Valu i allmänhetens tjänst. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Swepub Libris Till lärosätets (gu) databas

Hernborn, Hans (2002). Valu : Swedish exit polls. Stockholm: Sveriges television (SVT)
Libris

Hernborn, Hans, Holmberg, Sören, Näsman, Per, & Thedéen, Torbjörn (2003) Valu : Sveriges Televisions vallokalsundersökningar. Stockholm: SVT.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 2.0:

2014-09-09 doi:10.5878/002178

Harmonisering av missing data koder : Uppgift saknas=999

Version 1.1:

2008-12-03 doi:10.5878/002179

Metadata tillagda

Version 1.0:

2005-04-04 doi:10.5878/001506

VALU 2004 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 2004

Citering:

Sören Holmberg, Hans Hernborn, Per Näsman. Sveriges Television AB (2014). VALU 2004 - SVT:s vallokalsundersökning Europaparlamentsvalet 2004. Svensk nationell datatjänst. Version 2.0. https://doi.org/10.5878/002178

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2004-05-31 — 2004-06-13

Antal svar: 6092

Datakälla: Befolkningsgrupp

Insamlingssituation: Andelen som vägrade fylla i enkäten vid poströstningsställena var cirka 20%. Siffran baserar sig helt på bedömningar av fältombuden då ingen kontroll av antalet vägrare eller kartläggning av deras bakgrundsvariabler eller motiv för vägran gjordes. Spontant uppgav huvuddelen av vägrarna tidsbriust som motivet för vägran. Andelen vägrare under valdagen bedöms av fältombuden som genomgående lägre än vid poströstningsställena.

Variabler:

48

Antal individer/objekt:

6092