Den nationella SOM-undersökningen 2003

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Beskrivning:

Detta är den artonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2003 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret innehåller tolv olika frågeområden: nyheter; politik och samhälle; Sveriges förhållande till omvärlden; massmedier, internet och teknikinnehav; samhälle, service och demokrati; konsumtion och samhälle; kunskap och samhälle; miljö och energi; industri och arbete; aktiviteter och intressen; arbetsliv; samt bakgrund. Medieformuläret tar upp tio olika frågeområden: nyheter och dagstidninga

... Visa mer..

Ansvarig institution/enhet:

Identifierare:

SND-ID: SND 0813

Alternativ titel:

Riks-SOM 2003

Syfte:

Huvudsyftet är att etablera tidsserier som gör det möjligt att analysera hur olika samhällsförändringar påverkar människors attityder och beteenden.

Beskrivning:

Detta är den artonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2003 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret innehåller tolv olika frågeområden: nyheter; politik och samhälle; Sveriges förhållande till omvärlden; massmedier, internet och teknikinnehav; samhälle, service och demokrati; konsumtion och samhälle; kunskap och samhälle; miljö och energi; industri och arbete; aktiviteter och intressen; arbetsliv; samt bakgrund. Medieformuläret tar upp tio olika frågeområden: nyheter och dagstidninga

... Visa mer..

Språk:

Svenska

Tidsperiod(er) som undersökts:

2003

Instrument:

Sammanslaget formulär (1-2) (Frågeformulär)

Geografisk utbredning:

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet:

Kommun

Högsta geografiska enhet:

Land

Analysenhet:

Population:

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod:

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Två parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Studiens fullständighet:

SVT medverkade med frågorna 15, 18-21 (frågorna 21, 24-27 i orange enkät). Dessa frågor finns inte med i den allmänna datafilen. Detsamma gäller frågorna 82-83 (32-33 i grön enkät) som är finansierade av Integrationsverket.

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2004) Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003. SOM-rapport nr 34. Göteborg: SOM-institutet. ISBN 91-89673-04-2.
Swepub Libris SOM-institutets bokserie Till lärosätets (gu) databas

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (red.) (2004) Swedish Trends 1986-2004. Göteborg: SOM-institutet.

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er).

Version 1.0:

2011-01-14 doi:10.5878/002336

Den nationella SOM-undersökningen 2003

Citering:

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002336

Dataformat / datastruktur:

Numeriska

Datainsamling:

Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper

Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-15 — 2004-02-17

Datainsamlare: Kinnmark

Urvalsstorlek: 6000

Antal svar: 3675

Antal ej svarande: 2325

Anledning till bortfall — Naturligt bortfall: 450

Anledning till bortfall — Ej anträffbar/svarsvägran: 1876

Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler:

1006

Antal individer/objekt:

3675

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens:

66%