SOM-institutet genomför just nu en översyn av datafiler deponerade på SND, under en tid kommer därmed ett antal datafiler att vara otillgängliga. Vid intresse av att använda data från de nationella undersökningarna se istället gärna Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset, som innehåller ett stort antal variabler från samtliga år. Vid specifika frågor kontakta info@som.gu.se.

Den nationella SOM-undersökningen 2003

SND-ID: SND 0813

Den här studien är en del av samlingen De nationella SOM-undersökningarna

Alternativ titel

Riks-SOM 2003

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Beskrivning

Detta är den artonde undersökningen i serien Riks-SOM, en nationell frågeundersökning med syfte att kartlägga den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, opinioner och medier.

Riks-SOM 2003 genomfördes som två undersökningar med två representativa urval och två olika formulär, där datainsamlingarna genomfördes parallellt och under identiska förhållanden. Frågeformulären skiljer sig något åt i det att tyngdpunkten i det ena formuläret ligger på politik och samhälle, medan det andra har en tonvikt på frågor om medier, kultur och livsstil. Ungefär en fjärdedel av frågorna är gemensamma för de båda frågeformulären och kan därmed analyseras med dubbla urvalsstorleken som grund.

Politikformuläret innehåller tolv olika frågeområden: nyheter; politik och samhälle; Sveriges förhållande till omvärlden; massmedier, internet och teknikinnehav; samhälle, service och demokrati; konsumtion och samhälle; kunskap och samhälle; miljö och energi; industri och arbete; aktiviteter och intressen; arbetsliv; samt bakgrund. Medieformuläret tar upp tio olika frågeområden: nyheter och dagstidninga

... Visa mer..

Språk

Svenska

Huvudman, medverkande och finansiering

Forskningshuvudman

Göteborgs universitet

Ansvarig institution/enhet

SOM-institutet

Skyddsvärde och etikprövning

Data innefattar personuppgifter

Nej

Metod och tidsperiod

Analysenhet

Population

Personer i åldrarna 15-85 år och bosatta i Sverige

Urvalsmetod

Sannolikhetsurval: obundet slumpmässigt urval
Två parallella riksrepresentativa delundersökningar baserade på ett urval om vardera 3 000 personer

Tidsperiod(er) som undersökts

2003

Geografisk täckning

Geografisk utbredning

Geografisk plats: Sverige

Lägsta geografiska enhet

Kommun

Högsta geografiska enhet

Land

Publikationer

Sortera på namn | Sortera efter år

Berg O. (2008) Attityder kring kärnkraft i Sverige : en studie av förändringar i attityder från folkomröstningen 1980 fram till år 2006. C-uppsats, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2004) Swedish Trends 1986-2004. Göteborg: SOM Institute.

Holmberg, Sören & Weibull, Lennart (eds.) (2004) Ju mer vi är tillsammans : tjugosju kapitel om politik, medier och samhälle : SOM-undersökningen 2003. SOM report no. 34. Göteborg: SOM Institute. ISBN 91-89673-04-2.
Swepub | Libris | SOM-institutets bokserie | Till lärosätets (gu) databas
ISSN: 0284-4788
ISBN: 91-89673-04-2

Om du publicerat något baserat på det här datamaterialet, meddela gärna SND en referens till din(a) publikation(er). Är du ansvarig för katalogposten kan du själv uppdatera metadata/databeskrivningen via DORIS.

Dataset
Den nationella SOM-undersökningen 2003

Version 1.0

Citering

Göteborgs universitet, SOM-institutet (2011). Den nationella SOM-undersökningen 2003. Svensk nationell datatjänst. Version 1.0. https://doi.org/10.5878/002336

Ladda ner citering

Dataformat / datastruktur

Numeriska

Skapare/primärforskare

Göteborgs universitet, SOM-institutet

Datainsamling

  • Insamlingsmetod: Självadministrerat frågeformulär: papper
  • Tidsperiod(er) för datainsamling: 2003-09-15–2004-02-17
  • Datainsamlare: Kinnmark
  • Instrument: Sammanslaget formulär (1-2) (Frågeformulär)
  • Urvalsstorlek: 6000
  • Antal svar: 3675
  • Antal ej svarande: 2325
  • Anledning till bortfall - Naturligt bortfall: 450
  • Anledning till bortfall - Ej anträffbar/svarsvägran: 1876
  • Datakälla: Befolkningsgrupp

Variabler

1006

Antal individer/objekt

3675

Svarsfrekvens/deltagarfrekvens

66%

Relaterade forskningsdata i SND:s katalog

Ingår i samling hos SND

De nationella SOM-undersökningarna

Publicerad: 2005-03-30
Senast uppdaterad: 2020-01-23